Chór szkolny
Sport
Tradycje szkolne - ślubowanie klas pierwszych
Aktywnie i zdrowo
Wycieczki
Wolontariat
A A A

Uczniowie klasy 1A wzięli udział w konkursie na nietypowe wykorzystanie butelki PET w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Wybieram wodę”. To wspólna inicjatywa Polskiego Towarzystwa Dietetyki oraz Instytutu Promocji Zdrowia i Dietoterapii. Działania programu będą zwracać szczególną uwagę na to, jak ważną rolę w zachowaniu zdrowia odgrywa prawidłowe nawodnienie organizmu. Program „Wybieram wodę” ma na celu promocję korzyści płynących z picia wody, zarówno wodociągowej, jak i butelkowanej.

     

Szczegóły akcji na http://www.wybieramwode.pl

 

Renata Preuss

Uczniowie z klasy 1 A włączyli się do akcji „Kartka dla Rodaka”. Akcja polega na wysyłaniu do Rodaków z zagranicy własnoręcznie wykonanych kartek. Dzieci bardzo chętnie wykonały kartki dla Polaków mieszkających za granicą, które przekazano do Fundacji Dla Rodaka.

 

Renata Preuss

13 listopada 2017 r. odbył się Międzynarodowy Konkurs Informatyczny BÓBR. W naszej szkole udział w nim wzięło 12 uczniów. Konkurs miał charakter jednorazowego testu wykonywanego samodzielnie przez uczestnika za pomocą komputera. Uczniowie w ciągu godziny zmagali się zadaniami związanymi z posługiwaniem się komputerem i jego oprogramowaniem przy rozwiązywaniu różnych sytuacji i problemów, mogli wykazać się umiejętnością algorytmicznego myślenia. Najlepsze wyniki w naszej szkole uzyskali:

 1. Stanisław Szels - klasa 2b
 2. Piotr Hertrampf - klasa 2b
 3. Hubert Bejnar - klasa 7a

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i zachęcamy do udziału w kolejnej edycji tych komputerowych zmagań!

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO

KONKURSU PLASTYCZNEGO

                                                              "BOMBKA CHOINKOWA”      

ORGANIZATOR: Szkoła Podstawowa nr 14 w Olsztynie.

I CELE:                                                                                                                                                                                               

- kultywowanie Bożonarodzeniowej tradycji,

- rozbudzenie ekspresji plastycznej dzieci i młodzieży inspirowanej Świętami Bożego Narodzenia,

- wyrażenie nastroju i uczuć związanych ze Świętami Bożego Narodzenia poprzez tworzenie różnych form przestrzennych.

II ZASADY UCZESTNICTWA:

Uczestnikami konkursu są dzieci najstarszych grup przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych w Olsztynie, których prace będą oceniane w następujących grupach wiekowych:

1) przedszkola

2) klasy I

III WYMAGANIA:

 1. Uczestnik powinien dostarczyć jedną pracę - bombkę wykonaną w przestrzennym formacie w dowolnej technice z dowolnego tworzywa.
 2. Prace nie podlegają zwrotowi. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu.
 3. Bombka zgłoszona do konkursu winna spełniać następujące warunki:

  - wielkość i waga bombki muszą umożliwiać zawieszenie jej na choince,

  -  każda bombka winna posiadać zawieszkę z metryczką i zawierającą następującą informacje: imię i nazwisko autora, klasa, numer szkoły i wiek autora, imię i nazwisko osoby, pod kierunkiem której została wykonana praca oraz jej numer telefonu.

  Do bombki powinno również zostać dołączone oświadczenie (załącznik regulaminu) podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka, które wykonało poszczególną pracę.

  Prace, które nie będą posiadały tego oświadczenia nie będą brały udziału w konkursie.

  IV TERMIN SKŁADANIA PRAC

  Prace prosimy dostarczać do dnia 8 grudnia 2017 r. do Szkoły Podstawowej nr14 w Olsztynie.

  V PROCEDURA OCENY PRAC KONKURSOWYCH

  1. Komisję konkursową powołuje organizator konkursu.
  2. Przy ocenie prac brana będzie pod uwagę estetyka wykonania i wkład twórczy. Komisja powołana przez organizatora dokona oceny prac i podziału nagród. Autorzy wyróżnionych prac otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy za I, II i III miejsce.
  3. Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:

  - przedszkole

  - klasy I

  4. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 14 po dn.10 grudnia, jak również Organizator poinformuje

  nagrodzonych także telefonicznie. Nagrody należy odebrać osobiście u Organizatora. Nieodebrane nagrody będą przesłane na koszt uczestnika.

  1. Nagrodzone bombki zostaną przekazane na rzecz Domu Pomocy Społecznej Kombatant.
  2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac w celu promocji konkursu (oświadczenie do podpisania znajduje się w załączniku).

  ŻYCZYMY OWOCNEJ I TWÓRCZEJ PRACY

  Organizatorzy:

   Dyrekcja i Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 14

   

Zgoda na udział dziecka w konkursie

 

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY

„BOMBKA CHOINKOWA”

 

………………………………………

      (miejscowość i data)

Zgoda rodziców/ prawnych opiekunów

Zapoznałem się z Regulaminem Międzyszkolnego Konkursu pt. BOMBKA CHOINKOWA.

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka

 

…………………………………………………………………………………………………………

                                         (imię i nazwisko)

na zasadach określonych przez organizatora w regulaminie konkursowym.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08. 1997 r., dla celów związanych z organizacją i promocji konkursu, publikacji zgłoszonych prac w całości lub w części w mediach drukowanych i elektronicznych.

Wyrażam zgodę na to, by po zakończonym konkursie praca mojego dziecka była przekazana nieodpłatnie na rzecz Domu Pomocy Społecznej Kombatant.

 

……………………………………

   (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)