Chór szkolny
Sport
Tradycje szkolne - ślubowanie klas pierwszych
Aktywnie i zdrowo
Wycieczki
Wolontariat
A A A

STATUT

 

 

GIMNAZJUM NR 5

w Olsztynie

rok szkolny 2016/2017

 

Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 (z późniejszymi zmianami) w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół – Dz.U. Nr 61, poz.624.

 

SPIS TREŚCI:

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

Rozdział II

Cele i zadania Gimnazjum

Formy współdziałania z rodzicami

Rozdział III

Zasady systemu oceniania

Szkolne Zasady Oceniania

Rozdział IV

Organy Gimnazjum

Kompetencje organów gimnazjum

Dyrektor Gimnazjum

Rada Pedagogiczna

Rada Rodziców

Samorząd Uczniowski

Zasady współdziałania organów gimnazjum oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi

Rozdział V

Organizacja Pracy Gimnazjum

Rozdział VI

Nauczyciele i inni Pracownicy Gimnazjum

Rozdział VII

Uczniowie Gimnazjum

Prawa i obowiązki ucznia

Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkół z policją wobec ucznia wagarującego i nierealizującego obowiązku szkolnego w sytuacjach zagrożenia przestępczością i demoralizacją a w szczególności narkomanią, alkoholizmem i prostytucją

Nagradzanie i karanie uczniów

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

 

 

ROZDZIAŁ I

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Gimnazjum nr 5 w Olsztynie, zwane dalej „Gimnazjum” zostało utworzone na podstawie uchwały nr VII/ 65/99 Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia 12 marca 1999r.  w sprawie utworzenia Gimnazjum nr 5 w Olsztynie.
 2. Siedzibą Gimnazjum jest obiekt  położony w Olsztynie przy ul. Konopnickiej 11.
 3. Gimnazjum jest szkołą publiczną i stanowi jednostkę budżetową.
 4. Organem prowadzącym Gimnazjum jest Miasto Olsztyn.
 5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie.
 6. Szkoła kieruje się wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych, a w szczególności ustaleniami Konwencji o Prawach Dziecka.

§ 2

 1. Ustalona nazwa Gimnazjum  używana  jest w pełnym brzmieniu : “Gimnazjum nr 5 w Olsztynie ul. Konopnickiej 11”.
 2. Na pieczęciach  używana jest nazwa: “ Gimnazjum nr 5 w Olsztynie”, na stemplach: “GIMNAZJUM NR 5 10-168 Olsztyn ul. Konopnickiej 11 tel. 527-58-93”.
 3. Imię Gimnazjum nadaje organ prowadzący na wniosek rady gimnazjum lub wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

§ 3

 1. Cykl  kształcenia w Gimnazjum  trwa 3 lata.
 2. W Gimnazjum nr  5 funkcjonuje świetlica, biblioteka i stołówka.
 3. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki budynek Gimnazjum oraz teren szkolny objęty jest nadzorem kamer CCTV.
 4. Począwszy od roku szkolnego 2015/2016 uczniowie mają prawo do bezpłatnego dostępu  do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA GIMNAZJUM

 

§ 4

 

Gimnazjum – miejscem kształtowania młodego człowieka, odpowiedzialnego za siebie, wyposażonego  we właściwe systemy wartości, jest także miejscem umożliwiającym uczniom poznawanie świata, tradycji regionu i kraju.

 

Misją szkoły jest kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, postaw zmierzających do przyjęcia odpowiedzialnego stylu życia przez jego uczniów, rozwijanie samodzielności, przedsiębiorczości i poczucia odpowiedzialności.

 

I

Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie  z dnia 7 września 1991r.   o systemie oświaty ( Dz.U.z 2004r., Nr 256, poz.2572 z późn. zm.), zwanej dalej “ustawą”  oraz   w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie,  a w szczególności:

 

  1. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum poprzez:

a) atrakcyjny i nowatorski system nauczania,
b) udział w dodatkowych zajęciach znajdujących się w ofercie edukacyjnej szkoły.

  1. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:
   • Szkolny Zestaw Programów Nauczania Gimnazjum nr 5 w Olsztynie oraz Szkolny Zestaw Podręczników, który uwzględniając wymiar wychowawczy, obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego.
    • Szkolny Program Wychowawczy Gimnazjum nr 5 w Olsztynie, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli.
   • Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 5 w Olsztynie dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów i potrzeb środowiska lokalnego, opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
    • Szkolny Zestaw Programów Nauczania dopuszcza do użytku Dyrektor po zasięgnięciu opinii  Rady Pedagogicznej; Szkolny Zestaw Podręczników ustala Dyrektor po otrzymaniu propozycji od zespołów przedmiotowych oraz po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.
   • Szkolny Program Wychowawczy  uchwala Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną po zasięgnięciu opinii  Samorządu Uczniowskiego.
    • Szkolny Program Profilaktyki uchwala Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną po zasięgnięciu opinii  Samorządu Uczniowskiego.

    

  2. Umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia poprzez:

a) poradnictwo psychologiczno- pedagogiczne,

b) rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych,

c) realizację zadań zawartych w Wewnątrzszkolnym Systemie Doradztwa Zawodowego.

 

  1. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie stosownie do warunków Gimnazjum i wieku ucznia poprzez:

a)      systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów,

b)      realizowanie Szkolnego Programu Wychowawczego, Szkolnego Programu Profilaktyki,

c)      ścisłą współpracę ze środowiskiem rodzinnym ucznia,

d)     ścisłą współpracę ze środowiskiem lokalnym.

 

  1. Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb poprzez:

a) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez Gimnazjum,

b) zorganizowanie zajęć świetlicowych,

c) umożliwienie spożywania posiłków,

d) system zapomóg i stypendiów; organizuje się pomoc materialną o charakterze socjalnym w postaci stypendium i wyprawki szkolnej

 

Zajęcia, o których mowa wyżej, prowadzone są w miarę posiadanych  środków finansowych na podstawie diagnozy dokonanej przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną  lub opinii  nauczycieli,  a w szczególności pedagoga  szkolnego.

 

  1. Promuje zdrowy styl życia przez :

a)  stałe kontakty z pracownikami poradni psychologiczno- pedagogicznej,

b) opiekę pielęgniarską,

c) prowadzenie zajęć przez wychowawców i nauczycieli poszczególnych przedmiotów zawierających treści dotyczące powyższego zagadnienia,

d) spotkanie z lekarzami konsultującymi zaistniałe problemy.

 

  1. Umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej, religijnej stosownie do woli rodziców lub prawnych opiekunów.

 

  1. Upowszechnia wiedzę ekologiczną wśród uczniów oraz uwrażliwia  na problemy ochrony środowiska.

 

 1. Organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

II

CELE WYCHOWAWCZE SZKOŁY :

 

 1. Kształtowanie u uczniów prawidłowych postaw przejawiających odpowiedzialność za siebie, innych i świat przyrody.
 2. Stworzenie warunków do kształtowania umiejętności podejmowania świadomych i odpowiedzialnych decyzji .

Szczegółowe zadania wychowawcze określa  Szkolny Program Wychowawczy oraz Szkolny  Program  Profilaktyki.

 

III

CELE OPIEKUŃCZE SZKOŁY:

 

1.  Pomoc uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest opieka, pomoc i wsparcie, w tym również pomoc materialna poprzez:

a)  konsultacje indywidualne,

b)  spotkania edukacyjno- informujące dla rodziców,

c)  zajęcia warsztatowe dla uczniów,

d) pomoc rzeczową,

e)  zajęcia świetlicowe.

2.  Współdziałanie z poradnią psychologiczno- pedagogiczną  oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom oraz rodzicom poprzez konsultacje specjalistyczne w zakresie:

a)  diagnozy,

b)  terapii,

c)  działań profilaktycznych.

3.  Organizowanie różnych form współdziałania gimnazjum z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki przez:

a)  konsultacje indywidualne z wychowawcą, pedagogiem, doradcą zawodowym,

b)  spotkania edukacyjno- informujące.

 

 

FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA Z RODZICAMI

 

§ 5

 

W celu współpracy z rodzicami (opiekunami prawnymi) w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki:

1.  Dyrektor Gimnazjum  na początku września  ustala harmonogram ogólnych spotkań z rodzicami.

2.  Wychowawcy klas organizują  systematycznie spotkania z rodzicami (opiekunami prawnymi) poświęcone przekazaniu informacji o zachowaniu, postępach w nauce, a także przyczynach trudności w nauce ich dzieci.

3.  Rodzice (opiekunowie prawni) uczniów włączani są do udziału w życiu klasy poprzez uczestniczenie w organizacji: imprez szkolnych,  różnych form zajęć pozalekcyjnych, wycieczek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ  III

 

ZASADY SYSTEMU OCENIANIA

§ 6

 

1.  W Gimnazjum szkolnemu ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia i zachowanie ucznia.

2.  Szczegółowe zasady systemu oceniania wewnątrzszkolnego, o którym mowa  w ust.1 określają Szkolne Zasady Oceniania, z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. (Dz.U. Nr 83, poz.562, z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

 

 

SZKOLNE ZASADY OCENIANIA

w Gimnazjum Nr 5

Opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007  r. (Dz. U. Nr 83 z 2007r. poz.562, z późniejszymi zmianami

 

SZKOLNE ZASADY OCENIANIA

§ 1

 1. Ocenianiu podlegają:

a)      osiągnięcia edukacyjne ucznia,

b)      zachowanie ucznia.

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez  nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości  i umiejętności w stosunku do:

a)      wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;

b)      wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania - w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 

 • Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.

 

§ 2

SZKOLNE ZASADY OCENIANIA MAJĄ NA CELU:

 1. Bieżące i systematyczne informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i  jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie.
 2. Udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju.
 3. Motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu.
 4. Udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie informacji o tym, co zrobił dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien się dalej uczyć.
 5. Dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji  o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia.
 6. Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

§3

OGÓLNE ZASADY

1.  Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

a)        formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych  do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

b)       ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

c) ustalanie ocen bieżących oraz śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej  i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali, o której mowa  w §5 ust.1, §11 ust.6;

d)       przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

e)        ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

f)        ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

 1. Ocenianie ma charakter ciągły, a stopnie wystawiane są systematycznie zgodnie z harmonogramem sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów przyjętym  w planie dydaktyczno– wynikowym nauczyciela.
 2. W szkole stosuje się różnorodne metody sprawdzania osiągnięć zależne od  specyfiki przedmiotu.
 3. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować  pracę z uczniem oraz dostosować wymagania edukacyjne odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

5.  Nauczyciel bez wiedzy uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) nie może zmienić zasad oceniania oraz wymagań programowych ustalonych na początku roku szkolnego. Wszyscy uczniowie oceniani są według tych samych kryteriów, wyjątek stanowią uczniowie z orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej.

6.   Na ocenę osiągnięć edukacyjnych ucznia nie ma wpływu jego zachowanie, wygląd, światopogląd, pozycja społeczna rodziców (prawnych opiekunów) i jego wcześniejsze osiągnięcia.

7.  Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).

8.   Sprawdzone  i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom  (prawnym opiekunom).

9.  Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel  powinien uzasadnić ocenę ustnie lub pisemnie.

10. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, muzyki,  plastyki i zajęć artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego - także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz jego aktywność w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

11.  Dyrektor Gimnazjum zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

12. Dyrektor Gimnazjum zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

13.  Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo „zwolniona”.

14. Uczniowie zwolnieni z lekcji wychowania fizycznego przebywają na sali gimnastycznej pod nadzorem nauczyciela.

15. Jeżeli wychowanie fizyczne jest pierwszą albo ostatnią lekcją w planie, na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców, uczeń może zostać zwolniony do domu.  W tym przypadku odnotowuje się nieobecność usprawiedliwioną.

16. Dyrektor Gimnazjum, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na  podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego.

17. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

18. Uczniowie Gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

19. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod.

20. Wychowawcy klas, których uczniowie będą realizować projekt, na początku roku szkolnego, informują uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.

21. Szczegółowe warunki realizacji projektu zawiera „Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 5 w Olsztynie”.

22. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.

23. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego Dyrektor Gimnazjum może zwolnić ucznia z jego realizacji. W tym przypadku na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

§4

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENIANIA

1. Uczeń w trakcie nauki otrzymuje oceny:

1)  bieżące;

2)  klasyfikacyjne:

a)  śródroczne i roczne,

b)  końcowe.

 1. Nauczyciele ustalają oceny śródroczne i roczne, które przedstawiają  na klasyfikacyjnym zebraniu rady pedagogicznej.

Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych.

Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych.

Na klasyfikację końcową składają się:

a)   roczne oceny klasyfikacyjne ustalone w klasie programowo najwyższej,

b) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się odpowiednio w klasach niższych,

c) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.

 

 1. Oceny śródroczne i roczne określające poziom osiągnięć edukacyjnych w danym

roku szkolnym nie mogą być średnią arytmetyczną ocen bieżących.

a)   Rada pedagogiczna na klasyfikacyjnym zebraniu plenarnym podejmuje uchwałę

o wynikach klasyfikacji i promowania uczniów.

b)   Ustalone oceny roczne stanowią podstawę do promocji lub ukończenia szkoły.

c)  Uczeń, który otrzymał niedostateczną śródroczną ocenę z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zobowiązany jest do jej poprawienia na zasadach ustalonych przez nauczyciela, nie później niż do 31 marca.

d) Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma

wpływu   na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie

szkoły.

4. Na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej                      nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawcy oddziałów są zobowiązani (poprzez wpis  do dziennika elektronicznego) poinformować ucznia i jego       rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych ocenach    klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

5. Szkoła jest zobowiązana do informowania rodziców (prawnych opiekunów) o bieżących wynikach i zachowaniu ucznia na spotkaniach odbywających się zgodnie z harmonogramem pracy szkoły. Jeżeli rodzic (prawny opiekun) nie jest obecny na zebraniu, wychowawca nie ma obowiązku dodatkowo zawiadamiać go  o ocenach poza określonym w szkole systemem dziennika elektronicznego.

a)      Na pierwszym spotkaniu (wrzesień) rodzice (prawni opiekunowie) są informowani o organizacji roku szkolnego i harmonogramie pracy szkoły.

b)      Wychowawca przedstawia Szkolne Zasady Oceniania.

c)      Uczniowie są informowani o wymaganiach edukacyjnych wynikających   z realizowanych przez nauczycieli poszczególnych programów oraz  o  sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych na pierwszej lekcji danego przedmiotu, są one też do wglądu u nauczycieli poszczególnych  przedmiotów.

d)     Wymagania edukacyjne wynikające z realizowanych przez nauczycieli  poszczególnych programów oraz sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych są zapisane w Przedmiotowym Systemie Oceniania (do wglądu u nauczycieli poszczególnych przedmiotów).

 1. Ocenę z religii i etyki wlicza się do średniej ocen,  nie wpływa ona jednak  na promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

 

§ 5

SKALA OCEN

1. W ocenianiu bieżącym przyjmuje się następującą skalę wyrażoną w stopniach:

 

STOPNIE

SKRÓT LITEROWY

OZNACZONE CYFRĄ

celujący

cel

6

bardzo dobry

bdb

5

dobry

db

4

dostateczny

dst

3

dopuszczający

dop

2

niedostateczny

ndst

1

 

2. W klasyfikacji śródrocznej i rocznej przyjmuje się skalę wyrażoną w następujących stopniach:

 • celujący,
 • bardzo dobry,
 • dobry,
 • dostateczny,
 • dopuszczający,
 • niedostateczny.

3. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustalają nauczyciele prowadzący  poszczególne zajęcia edukacyjne zgodnie z PSO.

Oceny nie podlegają zmianom drogą administracyjną.

Ustala się ogólne kryteria ocen (stopni szkolnych):

a)      ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia,

b)      ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie, sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,

c)      ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

opanował wiadomości i umiejętności w zakresie pozwalającym na rozumienie większości relacji między elementami wiedzy z danego przedmiotu nauczania, poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne,

d)     ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu się tego przedmiotu, rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności, czasem przy pomocy nauczyciela,

e)      ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

w ograniczonym zakresie opanował podstawowe wiadomości i umiejętności,  a braki nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki, rozwiązuje - często przy pomocy nauczyciela - zadania typowe o niewielkim stopniu trudności,

f)       ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu w danej klasie, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu, nie jest w stanie, nawet przy pomocy nauczyciela rozwiązać zadania o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.

Uczeń ma prawo do poprawy oceny cząstkowej na zasadach ustalonych przez nauczyciela danego przedmiotu. Termin poprawy - 2 tygodnie.

Każdy uczeń może odwołać się od wystawionej oceny rocznej, składając podanie o zweryfikowanie oceny.

Podanie z uzasadnieniem uczeń składa do dyrektora szkoły najpóźniej na dzień przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej.

Rada pedagogiczna może po rozpatrzeniu zasadności odwołania ustalić formę weryfikacji ujętą w §9 ust.3

 

 

§ 6

FORMY I CZĘSTOTLIWOŚĆ OCENIANIA, SPOSOBY DOKUMENTOWANIA

1.  Obowiązują następujące formy sprawdzania osiągnięć ucznia:

a) odpowiedzi ustne,

b) prace pisemne:

ñ  kartkówki - materiał programowy ostatniej lekcji lub kilku lekcji,  na których ćwiczona była ta sama umiejętność,

ñ  sprawdziany - materiał programowy kilku jednostek tematycznych; sprawdzian trwa co najmniej 15 minut,

ñ  prace klasowe - materiał programowy jednego lub kilku działów  tematycznych,

c)  posługiwanie się książką (podręcznik, atlas, tablice przedmiotowe,

przewodniki, słowniki, encyklopedie),

d)  wykonywanie prac praktycznych,

e) prace dodatkowe (np.: albumy, projekty, referaty).

2.  Sposoby i częstotliwość przeprowadzania poszczególnych form sprawdzania osiągnięć uczniów ustalają szczegółowo nauczyciele przedmiotów, przestrzegając  poniższych zasad:

a) odpowiedzi ustne mogą obejmować treść trzech ostatnich jednostek  tematycznych,

b) kartkówka nie musi być zapowiadana,

c) termin sprawdzianu powinien być uzgodniony z uczniami z tygodniowym wyprzedzeniem i wpisany do terminarza dziennika elektronicznego.

d) termin pracy klasowej powinien być uzgodniony z uczniami z dwutygodniowym wyprzedzeniem i wpisany do terminarza dziennika  elektronicznego.

3.  W jednym tygodniu pracy dydaktycznej szkoły mogą się odbyć  nie więcej niż trzy prace klasowe.

4.  W jednym dniu pracy dydaktycznej szkoły może odbyć się jedna praca klasowa.

5.  Uczeń nieobecny na zajęciach ma obowiązek uzupełnić zaległości wskazane przez nauczyciela danych zajęć edukacyjnych (prace klasowe, sprawdziany, prace domowe) w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie.

 1. Niewywiązanie się z wymagań zawartych w §6 ust. 5 równoznaczne jest z otrzymaniem przez ucznia oceny niedostatecznej.

 

 

 

7. Nauczyciele zobowiązani są dokumentować osiągnięcia ucznia w:

a) dzienniku elektronicznym,

b) arkuszu ocen.

8. Informowanie rodziców (prawnych opiekunów) o osiągnięciach szkolnych dzieci odbywa się poprzez:

a) zamieszczanie danych w dzienniku elektronicznym,

b) zebranie informacyjne wychowawcy z rodzicami (prawnymi opiekunami),

c) wizyty wychowawcy w domu ucznia, wychowanka w Domu Dziecka (w sytuacjach problemowych),

d) indywidualne rozmowy z rodzicami (prawnymi opiekunami ) w szkole,

e) powiadamianie telefoniczne lub listowne o osiągnięciach ucznia lub jego trudnościach.

EGZAMINY KLASYFIKACYJNE, POPRAWKOWE, ODWOŁANIA

§ 7

EGZAMINY KLASYFIKACYJNE

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć  edukacyjnych,  jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach  przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej  nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

a)      realizujący, na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok nauki,

b)      spełniający obowiązek szkolny lub nauki poza szkołą.

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 lit. b, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

6. Uczniowi o którym mowa w ust.4 lit. b, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie  ustala się oceny zachowania.

7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się   w formie pisemnej i ustnej   z wyłączeniem ust. 8.

8. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

9. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni (w charakterze  obserwatorów) rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

10. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami  (prawnymi opiekunami). Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć  dydaktyczno-  wychowawczych.

11. Egzamin klasyfikacyjny dla uczniów, o których mowa w ust.2,3 i 4 lit. a, przeprowadza komisja, w skład której wchodzą:

a) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako przewodniczący;

b) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

12.  Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust.4 lit. b, przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.

W skład komisji wchodzą:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora - jako przewodniczący komisji,

b)  nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany egzamin.

13. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem o którym mowa w ust.4 lit. b oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego w ciągu jednego dnia.

14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:

a)  nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin

b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,

c) termin egzaminu klasyfikacyjnego,

d) imię i nazwisko ucznia,

e) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,

f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

15. Uczeń, który z przyczyn  usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym  terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

16. Ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna  z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem:

a)      niedostateczna ocena roczna uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego może być zmieniona przez egzamin poprawkowy,

b)      w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi  trybu ustalania tej oceny.

17.  W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.

 

 

§ 8

EGZAMINY POPRAWKOWE

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, informatyki, zajęć technicznych oraz wychowania fizycznego. Z tych przedmiotów egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.

3. Egzamin poprawkowy przeprowadza się na pisemną prośbę ucznia lub jego  rodziców (prawnych opiekunów) skierowaną do dyrektora szkoły.

4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

 1. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.

W skład komisji wchodzą:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora - jako przewodniczący;

b)  nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

6. Nauczyciel uczący danego przedmiotu może być zwolniony z udziału w pracach   komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.      W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego   nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie  nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

a)      nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin,

b)      imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,

c)      termin egzaminu poprawkowego,

d)     imię i nazwisko ucznia,

e)      zadania egzaminacyjne,

f)       ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

 

8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego   w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły (nie później  niż do końca września).

9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

10. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jednak   jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są,  zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

§ 9

ODWOŁANIA

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia   do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć  edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

 1. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż 2 dni   od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian  wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.

4. W skład komisji wchodzą:

a)      dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora – jako przewodniczący komisji,

b)      nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c)      nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

5. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału  w pracach komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

 1. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, jest ostateczna z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny  klasyfikacyjnej z zajęć  edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

7. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół zawierający w szczególności:

a)      nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian,

b)      imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,

c)      termin sprawdzianu,

d)     imię i nazwisko ucznia,

e)      zadania sprawdzające,

f)        ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

8. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi             opiekunami). Sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu  w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie,  wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

 1. Przepisy z § 9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego. Termin   do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu  poprawkowego. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

§ 10

WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ Z OBOWIĄZKOWYCH I DODATKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH.

1.  Warunki:

a)      Uczeń ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności na danych zajęciach  edukacyjnych.

b) Uczeń spełnia wymogi dotyczące  uzyskania danej oceny określone  w § 5 SZO.

c)      Uczeń wykorzystał dwutygodniowy okres przed wystawieniem ocen  na  poprawienie swoich ocen lub rozliczenie się z zaległych obowiązków.

2.  Tryb:

a)      Uczeń lub rodzice (prawni opiekunowie) zgłaszają do dyrektora szkoły  na piśmie zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem najpóźniej na dzień przed  posiedzeniem rady klasyfikacyjnej.

b)      Uczeń może ubiegać się o ocenę o jeden stopień wyższą od proponowanej przez nauczyciela.

c)      Uczeń ma prawo do jednorazowego podejścia do testu sprawdzającego lub ćwiczeń praktycznych w przypadku muzyki, zajęć artystycznych,  plastyki, techniki, zajęć technicznych, informatyki lub wychowania fizycznego.

d)     Uczeń może otrzymać ocenę wyższą niż przewidywana jeśli zaliczy   90%  - 100% testu zgodnego z wymaganiami edukacyjnymi na określoną  ocenę.

e)      Negatywny wynik testu nie ma wpływu na roczną przewidywaną ocenę.

f)   Test przygotowują wspólnie: nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne i jeden   z nauczycieli prowadzących równoległe zajęcia edukacyjne (nauczyciel prowadzący pokrewne zajęcia edukacyjne).

g)  Uczeń pisze test w obecności w/w nauczycieli.

h)  Termin pisania testu wyznacza dyrektor po uzgodnieniu z uczniem.

OCENA ZACHOWANIA UCZNIA

§ 11

1. Ocenianie wewnątrzszkolne zachowania polega na rozpoznawaniu przez wychowawców oddziałów, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez uczniów zasad współżycia  społecznego oraz respektowania norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie gimnazjum.

2.  Zasady oceniania:

a)      śródroczną, roczną oraz końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca danego oddziału po zasięgnięciu opinii (przełożonej na propozycję oceny) nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia; końcowa ocena klasyfikacyjna jest roczną oceną zachowania ustaloną w klasie programowo najwyższej,

b)      opinię zapisaną w zestawieniu wychowawca klasy przechowuje w swojej  dokumentacji przez cały dany rok szkolny.

3.  Ocena zachowania nie ma wpływu na ocenę z zajęć edukacyjnych.

4. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę klasy jest ostateczna, chyba że jest niezgodna z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

5. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej   oceny klasyfikacyjnej zachowania. Ocena jest jawna zarówno dla ucznia jak  i jego rodziców (prawnych opiekunów).

6. Skala ocen:

Ocenę zachowania śródroczną i roczną ustala się według następującej skali:

wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.

7. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia  do  dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna  zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

8. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak  niż 2 dni   od dnia zakończenia  zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 1. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny,  dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku  równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. Komisja ustala ocenę w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.

 

 

 

10. W skład komisji wchodzą:

a)      ddyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora – jako przewodniczący komisji,

b)      wwychowawca oddziału,

c)      wwskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale,

d)     ppedagog,

e)      pprzedstawiciel samorządu uczniowskiego,

f)       pprzedstawiciel rady rodziców.

11. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

a) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,

b) termin posiedzenia komisji,

c)  imię i nazwisko ucznia,

d)  wynik głosowania,

e)  ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

12. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary:

a)      Wywiązywanie się z obowiązków ucznia (w tym  udział w realizacji projektu edukacyjnego);

b)      Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

c)      Dbałość o honor i tradycje szkoły;

d)     Dbałość o piękno mowy ojczystej;

e)      Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

f)       Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

g)      Okazywanie szacunku innym osobom.

13.  Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 

OGÓLNE  ZASADY

1.  Wychowawca jest zobowiązany do:

a) wystawienia oceny nagannej uczniowi, który opuścił bez usprawiedliwienia ponad 100 godzin w semestrze; w przypadku uzyskania przez ucznia śródrocznej nagannej oceny zachowania ocena roczna nie może być wyższa niż poprawna;

b) wystawienia oceny nieodpowiedniej, jeżeli uczeń opuścił ponad 50 godzin w semestrze i ich nie usprawiedliwił;

c) wystawienia oceny poprawnej lub niższej uczniowi, który w semestrze spóźnił się więcej niż 15 razy;

d) wystawienia oceny poprawnej lub niższej, jeżeli uczeń otrzymał w semestrze więcej niż 10 uwag.

2.  Uczeń jest zobowiązany do usprawiedliwienia nieobecności w ciągu 14 dni.

 

ZACHOWANIE WZOROWE

Uczeń:

przestrzega regulaminów szkoły,

jest sumienny w nauce, dąży do osiągnięcia jak najwyższych rezultatów,

rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia,

wzorowo wywiązuje się z obowiązków ucznia,

jest punktualny,

uczestniczy oraz osiąga sukcesy w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, zawodach sportowych,

rzetelnie wywiązuje się z powierzonych mu oraz podejmowanych dobrowolnie różnorodnych prac

i zadań, np. pracy w organizacjach, reprezentacji  w rozgrywkach sportowych, funkcji w samorzą-

dzie szkolnym i klasowym, wolontariacie,

uczestniczy w przygotowaniach uroczystości szkolnych/klasowych,

zachowuje kulturę słowa w szkole i poza nią,

nie ulega nałogom,

zawsze ubiera się stosownie do sytuacji,

szanuje godnośc osobistą własną i innych osób,

szanuje poglądy innych, nie przejawia agresji, jest koleżeński,

zawsze właściwie zachowuje się podczas zajęć szkolnych, imprez i uroczystości,

otrzymuje pochwały,

nie opuszcza terenu szkoły podczas przerw międzylekcyjnych,

jest wzorem do naśladowania dla innych uczniów.

 

 

ZACHOWANIE BARDZO DOBRE

Uczeń:

przestrzega regulaminów szkoły,

jest sumienny w nauce,

rozwija swoje zainreresowania i uzdolnienia,

jest punktualny,

dotrzymuje ustalonych terminów,

podejmuje dobrowolne zobowiązania, które wykonuje terminowo i solidnie,

uczestniczy w konkursach szkolnych, pozaszkolnych i zawodach sportowych,

uczestniczy w przygotowaniach uroczystości szkolnych/klasowych,

szanuje mienie szkolne i innych osób,

zachowuje kulturę słowa w szkole i poza nią (nie używa wulgaryzmów),

nie ulega nałogom,

ubiera się stosownie do sytuacji (np. galowo podczas uroczystości szkolnych),

właściwie zachowuje się podczas zajęć lekcyjnych,  imprez i uroczystości,

otrzymuje pochwały,

szanuje godność osobistą własną i innych osób,

szanuje poglądy innych,

nie opuszcza terenu szkoły podczas przerw międzylekcyjnych.

 

ZACHOWANIE DOBRE

Uczeń:

przestrzega regulaminów szkoły,

jest punktualny,

dobrze wywiązuje się z zadań powierzonych przez szkołę, np. pracy  w organizacjach, reprezentacji w rozgrywkach sportowych,

szanuje mienie szkolne i innych osób,

dba o kulturę słowa wobec każdego rówieśnika i pracownika szkoły,

nie ulega nałogom,

właściwie zachowuje się podczas zajęć lekcyjnych, imprez i uroczystości,

szanuje godność osobistą własną i innych osób,

jest koleżeński, prawdomówny i uczciwy,

ubiera ię stosownie do sytuacji (np. galowo podczas uroczystości szkolnych),

nie opuszcza terenu szkoły podczas przerw międzylekcyjnych,

 

ZACHOWANIE POPRAWNE

Uczeń:

przestrzega regulaminów szkolnych,

właściwie zachowuje się podczas zajęć lekcyjnych, imprez i uroczystości,

szanuje mienie szkolne i innych osób,

zachowuje  kulturę słowa w szkole i poza nią (nie używa wulgaryzmów),

nie ulega nałogom,

ubiera się stosownie do sytuacji (np. galowo podczas uroczystości szkolnych),

szanuje godność osobistą własną i innych osób,

szanuje poglądy innych,

nie opuszcza terenu  szkoły podczas przerw międzylekcyjnych.

 

 

 

ZACHOWANIE NIEODPOWIEDNIE

Uczeń:

nie stosuje się do regulaminów szkolnych,

niewłaściwie zachowuje się podczas zajęć lekcyjnych, imprez i uroczystości szkolnych,

kilkakrotnie (2-3 razy) stwierdzono, że uczeń palił papierosy, e-papierosy na terenie szkoły lub poza szkołą, stosuje inne używki,

nie szanuje innych,

stosuje wobec innych agresję słowną, przemoc, używa wulgaryzmów,

prowokuje i uczestniczy w kłótniach i bójkach,

opuszcza teren szkoły podczas przerw  międzylekcyjnych.

 

ZACHOWANIE NAGANNE

Uczeń:

nie stosuje się  do regulaminów szkolnych,

nagannie zachowuje się podczas zajęć lekcyjnych, imprez i uroczystości,

stwarza zagrożenie lub lekceważy niebezpieczeństwo i nie zmienia swojej postawy mimo zwracanej mu uwagi,

ma liczne uwagi (zapisane w dzienniku elektronicznym),

pali papierosy, e-papierosy, pije alkohol lub przyjmuje środki psychoaktywne,

nie szanuje poglądów innych,

prowokuje i uczestniczy w  kłótniach i bójkach,

stosuje przemoc fizyczną i psychiczną wobec innych,

wchodzi w konflikt z prawem,

opuszcza teren szkoły podczas przerw  międzylekcyjnych.

Otrzymanie pisemnej nagany dyrektora szkoły w ciągu półrocza jest równoznaczne

z uzyskaniem  nagannej oceny zachowania za ten okres.

Kopie udzielonej nagany otrzymuje rodzic(prawny opiekun) oraz wychowawca klasy.

 

Uczeń nie musi spełniać wszystkich punktów, aby otrzymać daną ocenę zachowania.

EGZAMIN GIMNAZJALNY

§ 12

1.  W klasie III gimnazjum jest przeprowadzany egzamin na podstawie wymagań                    określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Egzamin składa                      się  z trzech  części i obejmuje:

a)      w części pierwszej – humanistycznej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie,

b)      w części drugiej – matematyczno-przyrodniczej – wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii,

c)      w części trzeciej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego.

2.  Egzamin gimnazjalny przeprowadza się w kwietniu w terminie ustalonym przez   dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

3.

a)      Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym  publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej.

b)      W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu  gimnazjalnego do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

c)      Opinia, o której mowa w ust.3a., powinna być wydana przez poradnię  psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin     gimnazjalny, z tym że w przypadku uczniów przystępujących do egzaminu gimnazjalnego – nie wcześniej niż po ukończeniu szkoły podstawowej.

d)     Opinię, o której mowa w ust. 3a., rodzice (prawni opiekunowie) ucznia przedkładają dyrektorowi szkoły w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny.

e)      Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia   o stanie zdrowia wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia.

f)       Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów, o których mowa w ust. 3a. i ust 3e., odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

 

4.

a)      Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów     przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim   organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem  gimnazjalnym są zwolnieni z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku języka obcego nowożytnego – z części trzeciej tego egzaminu na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

b)      Zwolnienie z danego zakresu części pierwszej lub danego zakresu części  drugiej egzaminu gimnazjalnego  jest równoznaczne z uzyskaniem z  danego zakresu  odpowiedniej części  egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku. Zwolnienie z części trzeciej egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne  z uzyskaniem z tej części egzaminu najwyższego wyniku  na poziomie  podstawowym i rozszerzonym.

W przypadku gdy uczeń uzyskał tytuł laureata lub finalisty z innego języka obcego nowożytnego niż ten, który zadeklarował w części trzeciej egzaminu  gimnazjalnego, dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), złożony nie później niż na 2 tygodnie przed terminem egzaminu, informuje okręgową komisję egzaminacyjną o zmianie języka obcego nowożytnego, jeżeli uczeń uczy się  tego języka w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

5.

a)      Za organizację i przebieg egzaminu gimnazjalnego w szkole odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły.

b)      Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na dwa miesiące przed terminem egzaminu gimnazjalnego, może powołać zastępcę przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego spośród nauczycieli  zatrudnionych w szkole.

c)      Jeżeli przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego i jego zastępca z powodu choroby lub innych ważnych przyczyn nie mogą wziąć udziału  w egzaminie gimnazjalnym, dyrektor komisji okręgowej powołuje  w zastępstwie innego nauczyciela zatrudnionego w danej szkole.

d)     Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, jego zastępca oraz nauczyciel, o którym mowa w ust. 5c, powinni odbyć szkolenie w zakresie organizacji egzaminu gimnazjalnego, organizowane przez komisję okręgową.

 1. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego w szczególności:

 

-        przygotowuje listę uczniów przystępujących do egzaminu gimnazjalnego;  lista zawiera: imię (imiona) i nazwisko ucznia, numer PESEL,  a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, miejsce urodzenia, datę urodzenia, płeć, informację o specyficznych trudnościach w uczeniu się, rodzaj zestawu zadań, symbol oddziału i numer ucznia w dzienniku lekcyjnym; listę uczniów przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przesyła w formie  elektronicznej  dyrektorowi komisji okręgowej w terminie ustalonym przez dyrektora komisji okręgowej, nie później jednak                       niż do dnia 30 listopada roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny;

-        nadzoruje przygotowanie sal, w których ma być przeprowadzony egzamin gimnazjalny, zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;

-        powołuje pozostałych członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na miesiąc przed terminem egzaminu gimnazjalnego;

-        powołuje spośród członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego zespoły nadzorujące przebieg egzaminu gimnazjalnego, w tym wyznacza przewodniczących tych zespołów;

-        informuje uczniów o warunkach przebiegu egzaminu gimnazjalnego przed rozpoczęciem egzaminu gimnazjalnego;

-        nadzoruje przebieg egzaminu gimnazjalnego;

-        przedłuża czas trwania egzaminu gimnazjalnego dla uczniów, o których mowa w ust.3a

-        sporządza wykaz uczniów, którzy nie przystąpili do danego zakresu albo  poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub przerwali dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu  oraz niezwłocznie po zakończeniu egzaminu gimnazjalnego przekazuje ten wykaz dyrektorowi komisji okręgowej; wykaz zawiera: imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL ucznia, a w przypadku  braku numeru PESEL – serię i numer  paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

-        zabezpiecza, po zakończeniu egzaminu gimnazjalnego zestawy zadań   i karty odpowiedzi uczniów i niezwłocznie dostarcza je do miejsca  wskazanego przez dyrektora komisji okręgowej;

-        nadzoruje prawidłowe zabezpieczenie pozostałej dokumentacji dotyczącej przygotowania i przebiegu egzaminu gimnazjalnego;

-        odbiera przesyłki zawierające pakiety z zestawami zadań i kartami odpowiedzi oraz inne materiały niezbędne do przeprowadzenia egzaminu  gimnazjalnego i sprawdza, czy nie zostały one naruszone, a następnie  sprawdza, czy zawierają one wszystkie materiały niezbędne do  przeprowadzenia  egzaminu gimnazjalnego;

-        przechowuje i zabezpiecza wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego;

-        W przypadku stwierdzenia, że przesyłki, o których mowa powyżej, zostały naruszone lub nie zawierają wszystkich materiałów niezbędnych  do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego zawiesza dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu  niezwłocznie powiadamia o tym dyrektora komisji okręgowej.

 

 

 1. Każda część egzaminu gimnazjalnego jest przeprowadzana innego dnia.

a)   Część pierwsza i druga trwają po 150 minut.

b)  Część trzecia jest zdawana na poziomie podstawowym i na poziomie

rozszerzonym. Egzaminy na obu poziomach trwają po 60 minut.

c) Do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego uczeń przystępuje z zakresu tego języka   obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.

d) Część trzecia egzaminu na poziomie podstawowym jest obowiązkowa dla wszystkich uczniów. Uczniowie, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka  obcego na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego, są zobowiązani   przystąpić dodatkowo do części trzeciej egzaminu na poziomie rozszerzonym,  z zastrzeżeniem ust. 7 lit. f.

e)  Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia składają dyrektorowi szkoły, nie później niż do dnia 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin,  pisemną deklarację:

-  wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego oraz informującą o zamiarze przystąpienia ucznia  do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym w przypadku gdy uczeń nie kontynuuje w gimnazjum nauki języka na podbudowie wymagań z II etapu  edukacyjnego, a mimo to wyraża chęć przystąpienia do egzaminu na poziomie rozszerzonym oraz w przypadku, o którym mowa w § 12, ust. 7f.

Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia mogą złożyć dyrektorowi szkoły, nie później niż na 3 miesiące przed terminem egzaminu pisemną informację o:

1)      zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji;

2)      rezygnacji z przystąpienia do części trzeciej egzaminu na poziomie rozszerzonym.

W przypadku niezłożenia informacji o rezygnacji i nieprzystąpienia do części trzeciej egzaminu            na poziomie rozszerzonym, uczeń otrzymuje z części trzeciej egzaminu na poziomie rozszerzonym wynik "0";

f)  Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, posiadający orzeczenie  o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego nowożytnego na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego, są zwolnieni z obowiązku przystąpienia do części trzeciej egzaminu  gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym.

8.

a)      W przypadku, gdy część egzaminu gimnazjalnego ma być przeprowadzona  w kilku salach, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego powołuje zespoły nadzorujące przebieg danej części egzaminu gimnazjalnego w poszczególnych salach. Zadaniem zespołu nadzorującego jest  w szczególności zapewnienie samodzielnej pracy uczniów

 

b)      W skład zespołu nadzorującego wchodzą co najmniej trzy osoby, w tym:

-        przewodniczący,

-        co najmniej dwóch nauczycieli, z których co najmniej jeden jest   zatrudniony w innej szkole lub placówce.

c)      Przewodniczący zespołu nadzorującego kieruje pracą tego zespołu,  a w szczególności odpowiada za prawidłowy przebieg egzaminu  gimnazjalnego w danej sali.

d)     W przypadku, gdy w sali jest więcej niż 30 uczniów, liczbę członków zespołu nadzorującego zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych 20 uczniów.

e)      Nauczyciel zatrudniony w innej szkole lub placówce zostaje powołany w skład zespołu nadzorującego w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły lub placówki.

f)       W przypadku egzaminu gimnazjalnego w skład zespołu nadzorującego nie może wchodzić wychowawca zdających oraz:

- w części pierwszej i części drugiej – nauczyciele przedmiotu lub przedmiotów,  z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu;

- w części trzeciej – nauczyciele języka obcego nowożytnego, z którego  jest  przeprowadzany egzamin.

9.

a)      Przed rozpoczęciem danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części  egzaminu gimnazjalnego przewodniczący szkolnego zespołu nadzorującego sprawdza, czy pakiety zawierające zestawy zadań i kart odpowiedzi oraz inne materiały niezbędne do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego nie zostały naruszone.

b)      W przypadku stwierdzenia, że pakiety wymienione w ust 9a, zostały naruszone, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego zawiesza dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego i powiadamia o tym dyrektora komisji okręgowej. Dyrektor komisji okręgowej informuje przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego o dalszym   postępowaniu.

c)      W przypadku stwierdzenia, że pakiety wymienione w ust.9a nie zostały naruszone, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego otwiera je  w obecności przewodniczących zespołów nadzorujących oraz przedstawiciela uczniów, a następnie przekazuje przewodniczącym zespołów nadzorujących zestawy zadań i karty odpowiedzi do przeprowadzenia danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w liczbie odpowiadającej liczbie uczniów w poszczególnych salach.

d)     Członkowie zespołu nadzorującego rozdają zestawy zadań i karty  odpowiedzi uczniom, polecając sprawdzenie, czy zestaw zadań i karta  odpowiedzi są kompletne.

e)      Uczeń zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego braki w zestawie zadań lub karcie odpowiedzi i otrzymuje nowy zestaw zadań lub nową kartę  odpowiedzi.

f)       Informację o wymianie zestawu zadań z kartą odpowiedzi przewodniczący zespołu nadzorującego zamieszcza w protokole. Protokół czytelnie podpisuje uczeń, który zgłosił braki w zestawie zadań lub karcie odpowiedzi.

g)      Na zestawie zadań i karcie odpowiedzi, przed rozpoczęciem części egzaminu gimnazjalnego, wpisuje się kod ucznia nadany przez komisję okręgową oraz numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Uczniowie nie podpisują zestawów zadań i kart odpowiedzi.

10.

a)      Każda część egzaminu gimnazjalnego rozpoczyna się z chwilą zapisania   w widocznym miejscu przez przewodniczącego zespołu nadzorującego czas rozpoczęcia i zakończenia pracy.

b)      W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego uczniowie nie powinni opuszczać sali. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi    osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.

c)      W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego w sali mogą przebywać wyłącznie uczniowie, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, osoby  wchodzące w skład zespołu nadzorującego oraz osoby, o których mowa   w ust.17.

d)     W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań ani ich nie komentuje.

11.  W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia, wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia    telekomunikacyjnego lub  zakłócania prawidłowego przebiegu danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu  gimnazjalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia dany zakres  albo poziom odpowiedniej części egzaminu. Informację o przerwaniu i unieważnieniu danego zakresu albo poziomu odpowiedniej  części egzaminu gimnazjalnego zamieszcza się w protokole, o którym mowa w ust.16 a.

12.

a)      Prace uczniów sprawdzają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów, powołani przez dyrektora komisji okręgowej. Wyniki egzaminu gimnazjalnego są przedstawiane w procentach i na skali centylowej. Wyniki egzaminu gimnazjalnego obejmują:

- wynik z języka polskiego,

- wynik z historii i wiedzy o społeczeństwie,

- wynik z matematyki,

-  wynik z przedmiotów przyrodniczych,

-  wynik z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,

- wynik z języka  obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym – w przypadku, gdy uczeń przystąpił do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie  rozszerzonym.

b) Wyniki egzaminu w procentach ustala dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów oraz  elektronicznego odczytu karty odpowiedzi. Wyniki na skali centylowej   opracowuje Centralna Komisja  Egzaminacyjna, na podstawie wyników ustalonych przez dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych.

c)  Wyniki egzaminu gimnazjalnego są ostateczne i nie służy na nie skarga do sądu administracyjnego.

13.

a)      Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części  egzaminu lub przerwał dany  zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu, przystępuje do danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu w dodatkowym terminie ustalonym  w harmonogramie przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego  w szkole, której jest uczniem.

b)      Uczeń, który nie przystąpił do danego zakresu albo poziomu odpowiedniej  części egzaminu gimnazjalnego w dodatkowym terminie powtarza ostatnią klasę oraz przystępuje do egzaminu gimnazjalnego w następnym  roku,   z zastrzeżeniem ust.13 lit. c.

c)      W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w dodatkowym terminie, dyrektor komisji okręgowej, na  udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia  z obowiązku przystąpienia do danego zakresu albo poziomu odpowiedniej    części  egzaminu gimnazjalnego. Dyrektor szkoły składa wniosek  w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.

d)     W przypadku zwolnienia, o którym mowa w ust.13 lit. c w zaświadczeniu  o szczegółowych wynikach egzaminu, zamiast wyniku z danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu wpisuje się  „zwolniony” lub „zwolniona”.

e)      Uczeń, który w danym roku szkolnym przystąpił do egzaminu gimnazjalnego, ale nie uzyskał świadectwa ukończenia szkoły i w następnym roku szkolnym powtarza klasę, przystępuje ponownie do egzaminu w tym roku szkolnym, w którym powtarza ostatnią klasę.

14.  Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona   i oceniona praca ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.

15.

a)      Wwynik egzaminu gimnazjalnego nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku  egzaminu gimnazjalnego nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia  szkoły.

b)      Wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia o szczegółowych                            wynikach egzaminu gimnazjalnego dla każdego ucznia komisja okręgowa   przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć  dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadku, o którym mowa w ust 13 lit. c  – do dnia 31 sierpnia danego roku.

c)  Zaświadczenie, o którym mowa w ust.15 lit. b, dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) wraz ze świadectwem   ukończenia szkoły.

16.

a) Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sporządza protokół   przebiegu egzaminu gimnazjalnego. Protokół podpisują przewodniczący     szkolnego  zespołu egzaminacyjnego oraz przewodniczący zespołów   nadzorujących.

b) Protokół, o którym mowa w ust. 16a., przekazuje się niezwłocznie do komisji   okręgowej.

c) Dokumentację egzaminu gimnazjalnego przechowuje się według zasa  określonych w odrębnych przepisach.

17.  Obserwatorami egzaminu gimnazjalnego mogą być:

-        delegowani pracownicy ministerstwa obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

-        delegowani pracownicy Komisji Centralnej i komisji okręgowych;

-        delegowani przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny,           organu prowadzącego szkołę, szkół wyższych i placówek doskonalenia            nauczycieli.

Dyrektor komisji okręgowej może powołać, w szczególności spośród nauczycieli ekspertów sprawdzających prawidłowość przebiegu egzaminu gimnazjalnego.

18.  Osoby, o których mowa w ust. 17 nie uczestniczą w przeprowadzaniu egzaminu gimnazjalnego.

19.  Uczeń, który jest chory, w czasie trwania egzaminu gimnazjalnego, może korzystać ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.

 

20.

a)      Uczeń może, w terminie 2 dni od daty odpowiedniej części egzaminu   gimnazjalnego, zgłosić zastrzeżenia do dyrektora komisji okręgowej, jeżeli uzna, że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego  przeprowadzania.

b)      Dyrektor komisji okręgowej rozpatruje zgłoszone zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty ich otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora komisji okręgowej jest ostateczne.

c)      W razie stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego na skutek zastrzeżeń, o których mowa w ust. 20 lit a. lub z urzędu dyrektor komisji okręgowej w porozumieniu z dyrektorem    Komisji Centralnej, może unieważnić dany egzamin i zarządzić jego ponowne przeprowadzenie, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik danego  egzaminu. Unieważnienie może nastąpić w stosunku do wszystkich uczniów,   a także w stosunku do poszczególnych uczniów.

d)     W przypadku niemożności ustalenia wyników egzaminu gimnazjalnego  z powodu zaginięcia lub zniszczenia arkuszy egzaminacyjnych, kart   odpowiedzi lub kart obserwacji, dyrektor komisji okręgowej w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej unieważnia egzamin danych uczniów  i zarządza jego ponowne przeprowadzenie.

e)      W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez uczniów dyrektor komisji okręgowej w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej unieważnia   egzamin tych uczniów i zarządza jego ponowne przeprowadzenie.

f)       Termin ponownego egzaminu, o którym mowa w ust.20c-e, ustala dyrektor  Komisji Centralnej.

21.

a)      Zestawy zadań do egzaminu gimnazjalnego są przygotowywane, przechowywane i  przekazywane w warunkach uniemożliwiających ich nie uprawnione ujawnienie.

b)      W przypadku nieuprawnionego ujawnienia arkuszy egzaminacyjnych decyzje co do dalszego przebiegu egzaminu podejmuje dyrektor Komisji Centralnej.

 

 

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 13

1. Uczeń jest promowany do klasy programowo wyższej, jeżeli w wyniku  klasyfikacji rocznej uzyskał wszystkie oceny pozytywne z obowiązkowych  zajęć edukacyjnych lub z wynikiem pozytywnym w wyznaczonym terminie zdał egzaminy klasyfikacyjne i poprawkowe, z zastrzeżeniem ust.3.

2. Uczeń otrzymuje promocję z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji                            rocznej uzyskał  z  obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 1. Uczeń kończy gimnazjum, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej uzyskał końcowe oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, a ponadto przystąpił do egzaminu gimnazjalnego.
 2. Uczeń kończy gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania

5. Uczeń nieklasyfikowany z jednych, kilku bądź wszystkich zajęć edukacyjnych otrzymuje świadectwo, jeśli opuszcza szkołę.

6. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy

programowo wyższej i powtarza klasę z zastrzeżeniem § 8 ust. 10

7. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata  konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim  i ponadwojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny  klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

 

ROZDZIAŁ IV

ORGANY GIMNAZJUM

§ 7

1.  Organami Gimnazjum są:

a)  Dyrektor Gimnazjum,

b)  Rada Pedagogiczna,

c)  Rada Rodziców,

d)  Samorząd Uczniowski.

 

KOMPETENCJE ORGANÓW GIMNAZJUM

DYREKTOR  GIMNAZJUM:

§ 8

 

1. Stanowisko dyrektora Gimnazjum powierza i z tego stanowiska odwołuje organ prowadzący szkołę w oparciu o odrębne przepisy.

2. Dyrektor Gimnazjum w szczególności:

a)       kieruje  działalnością Gimnazjum i reprezentuje je na zewnątrz;

b)      sprawuje nadzór pedagogiczny;

c)      przewodniczy Radzie Pedagogicznej, przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej i jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie   i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady Pedagogicznej;

d)     realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji; wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami  prawa i  powiadamia niezwłocznie o tym fakcie organ prowadzący Gimnazjum oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny;

e)      powierza stanowisko wicedyrektora i odwołuje z niego po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej;

f)       sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

g)      podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie Gimnazjum;

h)      dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Gimnazjum zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną oraz Radę Rodziców i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Gimnazjum;

i)        współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;

j)        może wystąpić do kuratora oświaty  z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innego gimnazjum w przypadkach określonych w § 32 ust.2  niniejszego Statutu;

k)      zatrudnia i zwalnia nauczycieli  oraz innych  pracowników Gimnazjum;

l)        prowadzi kontrolę wewnętrzną zgodnie z planem kontroli na dany rok;

m)    przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom   Gimnazjum;

n)      występuje z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników Gimnazjum;

 • o)      współpracuje z Radą Pedagogiczną, rodzicami i Samorządem Uczniowskim;

p)      opracowuje arkusz organizacji Gimnazjum do dnia 30 kwietnia każdego roku;

q)      corocznie podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące w danym roku szkolnym, który ustala na podstawie propozycji zespołów nauczycieli i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej oraz rady rodziców; dokonuje zmian, na wniosek zespołu nauczycieli w zestawie podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz zmian materiałów ćwiczeniowych, jeżeli nie ma możliwości zakupu danego podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego;

r)       kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez uczniów zamieszkujących  w obwodzie Gimnazjum nr 5, prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego. Niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Przez niespełnianie obowiązku szkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych;

s)       zawiesza czasowo zajęcia szkolne po powiadomieniu organu prowadzącego Gimnazjum     w  przypadkach określonych odrębnymi przepisami;

t)       przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informuje o działalności Gimnazjum;

u)      dopuszcza do użytku, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, przedstawione przez nauczyciela lub zespół nauczycieli  programy nauczania. Dyrektor jest odpowiedzialny za uwzględnienie w Szkolnym Zestawie Programów Nauczania całości podstawy programowej kształcenia ogólnego;

v)      odpowiada za realizację zaleceń wynikających z  orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;

w)    organizuje zajęcia dodatkowe;

x)      ustala, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych  (do 8 dni). Informacje o dodatkowych dniach wolnych przekazuje nauczycielom, uczniom oraz ich rodzicom w terminie do dnia 30 września;

y)      wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;

z)      w przypadku nieobecności Dyrektora zastępuje go Wicedyrektor, a w przypadku jego nieobecności – inny nauczyciel szkoły wyznaczony przez Dyrektora.

 

3. Dyrektor Gimnazjum, działając zgodnie z przepisami prawa, podejmuje decyzje samodzielnie  i jest odpowiedzialny w szczególności za:

a)      dydaktyczny i wychowawczy poziom Gimnazjum;

b)      realizację zadań zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej, przepisów szczególnych oraz zarządzeń organu nadzoru pedagogicznego i organu prowadzącego Gimnazjum;

c)      tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów;

d)     zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RADA   PEDAGOGICZNA

§ 9

 

 

 1. Rada Pedagogiczna Gimnazjum jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

W zebraniach jej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone  przez  przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

 1. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Gimnazjum.
 2. Posiedzenia mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków Rady   Pedagogicznej. Posiedzenia Plenarne Rady Pedagogicznej  są  organizowane przed   rozpoczęciem roku szkolnego, w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania  i promowania uczniów po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących  potrzeb.
 3. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich członków o terminie i porządku zgodnie  z regulaminem Rady.

6.   Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

a) zatwierdzanie planów pracy Gimnazjum;

b) podejmowanie uchwał w sprawie  klasyfikacji i promocji uczniów;

c) podejmowanie  uchwał  w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;

d)     ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;

e) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego.

 

 

7. Rada Pedagogiczna opiniuje:

 

a)      organizację pracy Gimnazjum, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

b)      projekt planu finansowego Gimnazjum;

c)      wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

d)     propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

e)      Szkolny Zestaw Programów Nauczania oraz Szkolny Zestaw Podręczników obowiązujących we wszystkich oddziałach danej klasy przez zo najmniej trzy lata;

 1. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekty zmian Statutu Gimnazjum.
 2. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie nauczyciela ze stanowiska  Dyrektora lub do Dyrektora Gimnazjum  o odwołanie nauczyciela  ze stanowiska wicedyrektora.

10.  Deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora.

11.  Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

12.  Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem Gimnazjum i ustawą.  Zebrania Rady Pedagogicznej  są protokołowane.

13.  Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Gimnazjum.

Dyrektor Gimnazjum wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych  w ramach kompetencji stanowiących  niezgodnych z przepisami prawa. O  wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę, organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

 

 

 

 

RADA RODZICÓW

§ 10

 

Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i profilaktyki oraz nauczania dzieci.

I

 1. Rada Rodziców stanowi reprezentację ogółu rodziców uczniów. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
 2. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem Gimnazjum i ustawą.
 3. Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego szkołę, Rady Pedagogicznej i Dyrektora Gimnazjum z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Gimnazjum.

 

 1. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

a)      uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkolnego Programu Wychowawczego i Szkolnego Programu Profilaktyki;

b)      opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Gimnazjum;

c)      opiniowanie Szkolnego Zestawu Podręczników.

 1. W celu wspierania statutowej działalności Gimnazjum Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców lub innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamino którym mowa  w ust.2.

II

 1. Rodzice mają prawo do :

a)      znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno- wychowawczych w danej klasie i szkole przekazywanych przez wychowawcę;

b)      znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów;

c)      uzyskiwania od wychowawcy i innych nauczycieli rzetelnej informacji na temat swego dziecka;

d)     uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci.

2. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do:

a)      dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;

b)      zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;

c)      zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych;

d)     systematycznych kontaktów z wychowawcą  klasy i innymi nauczycielami w celu monitorowania postępów w nauce swojego dziecka, dyscyplinowania go do pracy  i właściwego zachowania oraz systematycznego uczęszczania   na zajęcia szkolne;

e)      zapewnienia dziecku realizującemu obowiązek szkolny poza szkołą warunków nauki określonych w zezwoleniu, o którym mowa w art. 16 ust. 8 ustawy   o systemie oświaty;

f)       powiadamiania organów gminy o formie spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat i zmianach w tym zakresie.

3. Spotkania z rodzicami organizowane w celu wymiany informacji oraz dyskusji                                na tematy  wychowawcze powinny odbywać się nie rzadziej niż 4 razy w roku.

 

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

§ 11

 

 1. W Gimnazjum działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej “ samorządem”, który tworzą wszyscy uczniowie Gimnazjum.
 2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. Regulamin nie może być sprzeczny z ustawą i Statutem Gimnazjum.
 3. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej, Dyrektorowi oraz Radzie Rodziców wnioski i opinie w sprawach Gimnazjum takich jak: Statut, Szkolny Program Wychowawczy, Szkolny Program Profilaktyki, a także w sprawach dotyczących   realizacji podstawowych praw uczniów takich jak:

a)      prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi  wymaganiami;

b)      prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

c)      prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

d)     prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu  z Dyrektorem;

e)      prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;

f)       prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

 

 1. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, z uczniów wytypowanych przez

poszczególne oddziały w miesiącu wrześniu danego roku szkolnego, powołuje Rzecznika Praw Ucznia.

5. Samorząd na wniosek Dyrektora wyraża opinię związaną z dokonywaną oceną pracy nauczyciela.

6.  Samorząd powołuje kapitułę orderu „ Nauczyciela Serc” i raz w roku przyznaje to

odznaczenie.

7. Dyrektor Szkoły ma obowiązek zawiesić i uchylić postanowienie samorządu, jeżeli stwierdzi sprzeczność z prawem lub celami wychowawczymi Gimnazjum.

 

 

 

 

 

 

 

 

ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW GIMNAZJUM ORAZ

SPOSÓB ROZWIĄZYWANIA SPORÓW MIĘDZY NIMI

 

§ 12

1.Organy Gimnazjum współdziałają ze sobą w sprawach związanych ze statutową działalnością Gimnazjum w sposób zapewniający każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych w ustawie, Statucie Gimnazjum i regulaminach ich działalności.

2. Sprawy sporne pomiędzy organami Gimnazjum rozstrzygane są na wspólnym posiedzeniu zwołanym przez Dyrektora Gimnazjum. W celu rozwiązania zaistniałych konfliktów Dyrektor Gimnazjum może powołać komisję składającą się z przedstawicieli zainteresowanych stron:

 • z każdego z organów szkoły wybieranych  jest trzech  przedstawicieli, którzy wspólnie z Dyrektorem   stanowią skład zespołu rozstrzygającego zaistniały problem,
 • decyzje podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 50 % członków zespołu.

3.W przypadku nieosiągnięcia porozumienia lub nierozstrzygnięcia sporu - organy Gimnazjum mogą wystąpić z wnioskiem o rozwiązanie konfliktu do organu prowadzącego Gimnazjum  lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny zgodnie z podziałem kompetencji określonych  w ustawie.

4.Wymianę informacji pomiędzy organami Gimnazjum zapewnia się poprzez:

a)      zamieszczenie informacji na szkolnej tablicy ogłoszeń,

b)      uczestniczenie Dyrektora Gimnazjum w spotkaniach Rady Rodziców,

c)      uczestniczenie przedstawicieli  Samorządu Uczniowskiego w niektórych posiedzeniach Rady Pedagogicznej,

d)     apele szkolne,

e)      spotkania powołanych organów Gimnazjum.

 

5. Procedura rozpatrywania skarg i wniosków.

 

 • Dyrektor Gimnazjum odpowiedzialny za całokształt działalności szkoły w zakresie swoich kompetencji uprawniony jest do przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących spraw szkoły zgłaszanych przez rodziców (prawnych opiekunów), uczniów i pracowników szkoły.
 • Dyrektor do przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków może upoważnić inne osoby sprawujące funkcje kierownicze w szkole. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do rozpatrywania skarg Dyrektor może powołać    3-osobową Komisję.
 • Dyrektor rozpatruje skargi i wnioski złożone w formie pisemnej, ustnej w bezpośredniej rozmowie, rozmowie telefonicznej lub za pośrednictwem wychowawców klas.
 • Bez rozpatrzenia pozostawia się skargi zgłoszone w sposób anonimowy. W takim przypadku ustala się jedynie stan faktyczny dla ewidencjonowania niekorzystnych zjawisk i przeciwdziałania ewentualnym skutkom zaniedbań.
 • Rozpatrywanie skarg (wniosków) obejmuje:

- sprawdzenie stanu faktycznego,

- ocenę tego stanu,

- wyciągnięcie wniosków.

 • Ustalenie stanu faktycznego następuje po wysłuchaniu zainteresowanych stron  z uwzględnieniem ich motywów postępowania w sposób obiektywny   i rzeczowy.
 • Ocena rozpatrzonego stanu faktycznego polega na wypracowaniu wspólnego stanowiska (kompromisu), znalezieniu właściwego rozwiązania dla przedmiotu skargi oraz ustaleniu winnych zaistniałego stanu rzeczy.
 • Skargi (wnioski) pisemne rejestrowane są w kancelarii szkoły.
 • Skargi (wnioski) powinny być załatwione niezwłocznie w terminie 14 dni od ich złożenia. Przy złożeniu skargi (wniosku) na piśmie obowiązuje zasada udzielenia odpowiedzi osobie zainteresowanej również w formie pisemnej.
 • Przy skargach ustnych za zgodą stron dopuszcza się możliwość odpowiedzi ustnej (w bezpośredniej lub telefonicznej rozmowie).
 • Skargi (wnioski) przyjmowane są w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach pracy szkoły od 8.00 do 15.00
 • O charakterze złożonych skarg (wniosków) i sposobie ich załatwiania Dyrektor  Gimnazjum przekazuje dwa razy w roku szkolnym informacje Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców.

 

 

ROZDZIAŁ  V

ORGANIZACJA  PRACY GIMNAZJUM

§ 13

Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy                                      z dniem 31 sierpnia następnego roku.

Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw            świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji       roku szkolnego.

§ 14

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Gimnazjum opracowany przez Dyrektora w terminie określonym przez organ prowadzący szkołę. Arkusz organizacji Gimnazjum zatwierdza organ prowadzący Gimnazjum.
 2. Arkusz organizacji Gimnazjum  określa w szczególności:

a)      liczbę pracowników, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;

b)      ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Gimnazjum.

3.   Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Dyrektor Gimnazjum  z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.

 1. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie zgody Dyrektora i pisemnego porozumienia między nim a w/w uczelniami.

 

 

§ 15

1. Podstawową jednostką organizacyjną Gimnazjum jest oddział.

2. Oddział  dzielony jest  na grupy na zajęciach :

a)      języków obcych i informatyki, jeśli w oddziale jest powyżej 24 uczniów;

b)      może być dzielony na grupy, gdy z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, jeśli w oddziale jest powyżej 30 uczniów.

3. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26  uczniów.

§ 16

 1. Podstawową formą pracy Gimnazjum są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze  prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
 2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
 3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy  czas zajęć ustalony  w tygodniowym rozkładzie zajęć. Decyzję o skróceniu lub przedłużeniu zajęć podejmuje Dyrektor Gimnazjum po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną.

§ 17

 1. W szkole organizowane są nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Olsztyn, według następujących zasad:

a)      zajęcia pozalekcyjne organizowane są w ramach pięciodniowego tygodnia pracy szkoły;

b)      Dyrektor może przydzielić dodatkowe godziny na zajęcia pozalekcyjne z godzin do dyspozycji dyrektora;

c)      rodzaj zajęć pozalekcyjnych ustala Dyrektor Gimnazjum w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego;

d)     zajęcia pozalekcyjne mogą być organizowane w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyszkolnych;

e)      godzina zajęć pozalekcyjnych trwa 45 minut;

f)       zajęcia pozalekcyjne organizuje się w okresie od 15 września i kończy tydzień przed zakończeniem zajęć dydaktycznych  z przerwą na ferie świąteczne i ferie zimowe.

 

 

§ 18

 1. W szkole organizuje się naukę religii/etyki dla uczniów, których rodzice                     (prawni opiekunowie) wyrażą takie życzenie. W przypadku braku pisemnego oświadczenia woli uczestnictwa w zajęciach dyrektor szkoły zwalnia ucznia  z  w/w zajęć.
 2. Uczniowi zwolnionemu z religii/etyki szkoła zapewnia opiekę w bibliotece szkolnej, z której uczeń ma obowiązek skorzystać.
 3. W szczególnych przypadkach, gdy lekcje te są pierwszymi lub ostatnimi zajęciami w danym dniu, uczeń może być zwolniony z tego obowiązku na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów) złożonego w sekretariacie szkoły i po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły. Uczniom nie uczęszczającym na zajęcia nie wpisuje się nieobecności, a frekwencja klasy liczona jest od stanu pomniejszonego o tego ucznia.
 4. Nauczyciela religii zatrudnia się zgodnie z Kartą Nauczyciela na podstawie pisemnego imiennego skierowania do szkoły przez właściwe władze kościoła zgodnie z odrębnymi przepisami.
 5. Nauczyciel religii wchodzi w skład Rady Pedagogicznej, nie przyjmuje jednak obowiązków wychowawcy.

§ 19

 1. W Gimnazjum funkcjonuje świetlica dla uczniów.
 2. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej, odpowiednich warunków do odpoczynku, relaksu, działalności twórczej i zaspokajanie potrzeb: bezpieczeństwa, sukcesu, uznania, kontaktów społecznych.
 3. Zadania:

a)      tworzenie warunków do prawidłowo przebiegającego procesu socjalizacji poprzez organizowanie zajęć z elementami socjoterapii i zajęć prowadzonych przez terapeutów;

b)      tworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze poprzez  kształtowanie:

 • nawyków kultury życia codziennego,
 • umiejętności zachowania się w różnych sytuacjach życia codziennego,
 • prawidłowego komunikowania się,
 • prawidłowego nawiązywania kontaktów społecznych;

c)      rozwijanie samodzielności w podejmowaniu własnych decyzji (organizacja czasu wolnego poprzez wybór zajęć zgodnych z zainteresowaniami);

d)     pobudzenie zaciekawień i zainteresowań poprzez organizowanie zajęć:

 • plastycznych,
 • małe formy teatralne dające możliwość swobodnej aktywności ucznia, uzewnętrznianie stanów emocjonalnych, rozwijanie umiejętności współżycia, współpracy, współdziałania w zespole,
 • zajęcia sportowe dające sposobność do swobodnej aktywności, rozładowania napięć emocjonalnych, podnoszenia sprawności fizycznej,
 • zajęcia z elementami informatyki;

e)      przybliżanie  twórczości literackiej poprzez:

 • organizowanie dyskusji opartych na przeczytanych książkach, opowiadaniach, artykułach,
 • oglądanie i omawianie oglądanych filmów.

4. Organizacja pracy świetlicy:

a)      godziny pracy świetlicy dostosowane są do potrzeb uczniów;

b)      zajęcia w świetlicy prowadzone są poza systemem klasowo-lekcyjnym, w grupach wychowawczych;

c)      nauczyciel przygotowuje na każdy dzień tygodnia zajęcia programowe, które składają się z minimum 2 form. Prowadzi je w czasie dogodnym dla ucznia (uczniowie wykazują potrzebę aktywności kierowanej);

d)     czas zajęć programowych zależy  od treści, zainteresowań,  zaciekawień i aktywności ucznia.

5. Dokumentacja świetlicy:

a)      program pracy opiekuńczej;

b)      roczny plan pracy;

c)      dziennik zajęć;

d)     regulamin świetlicy.

 

 

§ 20

 1. Biblioteka szkolna jest :

a)        interdyscyplinarną, multimedialną pracownią ogólnoszkolną, w której uczniowie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli bibliotekarzy i nauczycieli przedmiotów oraz indywidualnie pracują nad zdobywaniem i poszerzaniem wiedzy;

b)        ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli, pozostałych pracowników szkoły oraz rodziców;

c)          ośrodkiem edukacji czytelniczej, informacyjnej, medialnej oraz kulturalnej.

 1. Biblioteka uczestniczy w pełnieniu podstawowych funkcji szkoły wobec uczniów: kształcącej, wychowawczej, opiekuńczej i kulturalnej.
 2. Biblioteka realizuje zadania zapisane w podstawie programowej kształcenia ogólnego, a zwłaszcza udziela pomocy w nabywaniu przez uczniów umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,  a także rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań.
 3. Biblioteka wspomaga realizację programów nauczania, służy nauczycielom w pracy dydaktyczno- wychowawczej, wspiera ich dokształcanie, doskonalenie zawodowe i pracę twórczą, wspomaga popularyzowanie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
 4. Biblioteka gromadzi i udostępnia uczniom nieodpłatnie podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe. Szczegółowe warunki korzystania z w/w zawiera  Regulamin korzystania z podręczników lub materiałów edukacyjnych.
 5. Biblioteka składa się z pomieszczenia przeznaczonego do gromadzenia,  przechowywania i wypożyczania zbiorów oraz z czytelni. Czynna jest  we wszystkie dni tygodnia pracy Gimnazjum.
 6. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice.
 7. Nauczyciel bibliotekarz realizuje następujące zadania:

a)         umożliwia korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożycza je poza bibliotekę;

b)         prowadzi zajęcia w ramach edukacji czytelniczo- medialnej;

c)         umożliwia korzystanie z Internetu i programów multimedialnych;

d)        udostępnia książki i inne źródła informacji;

e)         stwarza warunki do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;

f)          rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania uczniów, wyrabia i pogłębia  nawyk czytania i uczenia się;

g)         organizuje różnorodne działania rozwijające wrażliwość kulturową i społeczną;

h)         powiększa zasoby biblioteczne z uwzględnieniem środków finansowych szkoły;

i)           współpracuje z nauczycielami, rodzicami ( prawnymi opiekunami) oraz z innymi bibliotekami:

- konsultuje z nauczycielami uzupełnianie zbiorów bibliotecznych , przekazuje informacje o stanie czytelnictwa wśród uczniów, wspomaga proces dydaktyczno -wychowawczy  szkoły,

- gromadzi zbiory wspomagające pracę wychowawczą rodziców ( prawnych opiekunów);

j)           gromadzi zbiory zgodnie z  potrzebami szkoły i zainteresowaniami uczniów;

k)         opracowuje zbiory ( klasyfikacja, katalogowanie, opracowanie techniczne, konserwacja);

l)           prowadzi ewidencję zbiorów;

m)       prowadzi dokumentację pracy biblioteki, statystykę dzienną i okresową, indywidualny pomiar aktywności czytelniczej uczniów;

n)         korzysta z dostępnych technologii  informacyjnych;

 • o)         doskonali warsztat swojej pracy.

 

§ 21

 

 1. Pedagog szkolny w zakresie swoich obowiązków ma:

a)      rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;

b)      określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;

c)      organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno -pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;

d)     podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli;

e)      wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach;

f)       działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

 

§ 22

 

 1. Do zadań szkolnego doradcy zawodowego należy :

 

a)      systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

b)      gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu i kierunku kształcenia;

c)      wskazywanie osobom zainteresowanym (młodzieży, rodzicom, nauczycielom) źródeł dodatkowej, rzetelnej informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym na temat:

 • rynku pracy,
 • trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia,
 • możliwości wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych obszarach świata pracy,
 • instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym,
 • alternatywnych możliwości kształcenia dla młodzieży z problemami emocjonalnymi i niedostosowaniem społecznym,
 • programów edukacyjnych Unii Europejskiej,
 • porównywalności dyplomów i certyfikatów zawodowych;

d)     udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom;

e)      prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej;

f)       kierowanie w sprawach trudnych do specjalistów: doradców zawodowych                    w poradniach psychologiczno- pedagogicznych i urzędach pracy, lekarzy itp.;

g)      koordynowanie działalności informacyjno- doradczej szkoły;

h)      wspieranie rodziców i nauczycieli w działalności informacyjno- doradczej szkoły;

i)        współpraca z Radą Pedagogiczną w zakresie:

 • tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa  zgodnie ze Statutem Gimnazjum,
 • realizacja zadań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej, zawartych w Szkolnym Programie Wychowawczym, Szkolnym Programie Profilaktyki;

j)        współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa, takimi jak: kuratoria oświaty, centra informacji i planowania kariery zawodowej, poradnie psychologiczno- pedagogiczne, powiatowe urzędy pracy, wojewódzkie komendy OHP, zakłady doskonalenia zawodowego, izby rzemieślnicze i małej przedsiębiorczości, organizacje zrzeszające pracodawców itp.

 

§ 23

 

Do realizacji celów statutowych  Gimnazjum posiada odpowiednie pomieszczenia:

l  pomieszczenia do nauki z niezbędnym wyposażeniem,

l  bibliotekę z czytelnią,

l  pomieszczenia administracyjno-gospodarcze,

l  gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej,

l  zespół urządzeń sportowych i rekreacyjnych,

l  archiwum,

l  szatnie,

l   gabinety: pedagoga, doradcy zawodowego.

 

 

 

ROZDZIAŁ  VI

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY GIMNAZJUM

 

§ 24

1. W Gimnazjum  zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników, o których mowa w ust.1, określają odrębne przepisy.

§ 25

1. Nauczyciel odpowiada za:

a)      jakość i wyniki pracy dydaktyczno-wychowawczej w swoim przedmiocie oraz prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego;

b)      skutki braku osobistego nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na wszelkich zajęciach szkolnych, pozaszkolnych oraz w czasie pełnionych przez nauczyciela dyżurów;

c)      powierzony mu (z obowiązkiem zwrotu) sprzęt szkolny oraz pomoce dydaktyczne;

d)     zniszczenie lub stratę majątku i wyposażenia szkoły wynikające z nieporządku, braku nadzoru, zabezpieczenia.

 

2. Nauczyciel zobowiązany jest:

 

a)         rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą,  w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;

b)         wspierać każdego ucznia w jego rozwoju oraz dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;

c)         kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia  i szacunku dla każdego człowieka;

d)        dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;

e)         bezstronnie i obiektywnie oceniać uczniów;

f)          udzielać pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniom tego potrzebującym;

g)         do doskonalenia umiejętności dydaktycznych i podnoszenia poziomu wiedzy merytorycznej;

h)         do przestrzegania w szkole i poza szkołą bezwzględnego zakazu udzielania płatnych                                                                                                                              korepetycji uczniom Gimnazjum nr 5 w Olsztynie;

i)           do systematycznego prowadzenia dokumentacji związanej z oddziałem stosownie do wymagań organów szkoły;

j)           do rzetelnego i systematycznego uzupełniania dziennika elektronicznego;

k)         do prowadzenia zajęć w ramach godzin przeznaczonych do dyspozycji Dyrektora na zajęcia pozalekcyjne w wymiarze 2 godzin tygodniowo.

 

3. Nauczyciel ma prawo do :

 

a)         decydowania w sprawie doboru programu, metod, form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu (wyboru podręcznika nauczyciel lub zespół nauczycieli dokonuje spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego; nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia Dyrektorowi program nauczania do danych zajęć edukacyjnych);

b)         decydowania o treści programu koła przedmiotowego lub koła zainteresowań;

c)         decydowania o ocenie bieżącej, śródrocznej i rocznej postępów swoich uczniów;

d)        pomagania przy wystawieniu oceny zachowania - konsultuje s z wychowawcą, który decyduje o ocenie ostatecznie;

e)         wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów.

4. Nauczyciele danego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych mogą tworzyć zespół

przedmiotowy.

5. W szkole można utworzyć: zespół wychowawczy, zespoły przedmiotowe lub

problemowo -zadaniowe.

6. Organizacja pracy zespołu wychowawczego:

a)  Skład zespołu wychowawczego opiniowany jest przez Radę Pedagogiczną.

W skład zespołu wchodzą : wicedyrektor jako przewodniczący zespołu, pedagog szkolny i wychowawcy klas;

b)  Do zadań zespołu należy:

 • realizacja celów i zadań szkoły zgodnie ze Szkolnym Programem Wychowawczym i  Szkolnym Programem Profilaktyki,
 • systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów,
 • otaczanie opieką uczniów z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz promocji zdrowia poprzez oddziaływania wychowawcze, priorytetowo traktowaną edukację prozdrowotną,
 • zapewnianie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego ucznia oraz zachowań prozdrowotnych,
 • wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku w jedności z rodziną,
 • udzielanie pomocy uczniom, którzy z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebują wsparcia ze strony szkoły.

7. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora Gimnazjum na wniosek zespołu.

8.  Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują :

a)      wspólne opracowywanie sposobów badania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

b)      organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego;

c)      decydowanie w sprawie wyboru podręczników i programów nauczania.

 

 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest   w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału

§ 26

 1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.
 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej dyrektor Gimnazjum powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej “wychowawcą”, który powinien opiekować się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 3. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami Gimnazjum, a w szczególności:

a)      tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia;

b)      przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie;

c)      rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez wychowanka.

4. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w pkt. 3 winien:

a)      zdiagnozować warunki życia  i nauki swoich wychowanków;

b)      opracować wspólnie z rodzicami i uczniami program wychowawczy uwzględniający wychowanie prorodzinne i działania profilaktyczne;

c)      utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami w celu koordynacji oddziaływań wychowawczych;

d)     współpracować z rodzicami, włączając ich do rozwiązywania problemów wychowawczych i dydaktycznych;

e)      współpracować z pedagogiem szkolnym, doradcą zawodowym i  Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną  nr 1  w Olsztynie;

f)       śledzić postępy w nauce swoich wychowanków;

g)      dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia;

h)      udzielać porad w zakresie  możliwości dalszego kształcenia się  oraz wyboru zawodu;

i)        kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając je na tolerancji i poszanowaniu;

j)        uczestniczyć w zebraniach rodziców;

k)      organizować pedagogizację rodziców na zebraniach klasowych.

 1. Wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno -wychowawczej (dzienniki, arkusze ocen, świadectwa szkolne).
 2. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej  i metodycznej ze strony  Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 1 w Olsztynie, pedagoga szkolnego, doradcy zawodowego.

 

 

§ 27

Pracownicy niepedagogiczni szkoły są zatrudniani i zwalniani przez Dyrektora Gimnazjum na podstawie ogólnych przepisów prawa pracy.

Zakres obowiązków tych pracowników, a także ich odpowiedzialności ustala Dyrektor.

Pracownicy niepedagogiczni podejmują działania, celem których jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniów.

§ 28

 

Szkolna służba zdrowia odpowiada za zdrowie i rozwój fizyczny uczniów, uczestniczy  w szerzeniu oświaty zdrowotnej, współdziałając w realizacji swoich obowiązków z dyrekcją Gimnazjum, nauczycielami i rodzicami oraz terenowymi placówkami służby zdrowia.

Zasady zatrudniania w szkole pracowników służby zdrowia reguluje Minister Zdrowia i Opieki Społecznej.

 

 

 

ROZDZIAŁ VII

 

UCZNIOWIE GIMNAZJUM

 

§ 29

 

 1. Do Gimnazjum uczęszczają uczniowie w wieku od 13 do 16 lat. Podlegają oni obowiązkowi szkolnemu, który trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.
  1. Gimnazjum prowadzi nabór elektroniczny zgodnie z zasadami rekrutacji. Do klasy pierwszej Gimnazjum przyjmowani są:

a) z urzędu - absolwenci sześcioletnich szkół podstawowych mieszkający w obwodzie Gimnazjum;

b) na pisemną prośbę rodziców (opiekunów prawnych) - absolwenci sześcioletnich szkół podstawowych mieszkający  poza obwodem  Gimnazjum nr 5 w przypadku, gdy Gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami.

 1. W przypadku gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum jest  większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje gimnazjum, kandydatów tych przyjmuje się po  przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego uwzględniając kryteria wymienione w ust. 4.
 2. Z zastrzeżeniem ust. 5 - 6, o przyjęciu do gimnazjum kandydata spoza obwodu decyduje suma punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym według następujących zasad:

1) liczba punktów uzyskanych na sprawdzianie przeprowadzanym w ostatnim roku nauki

w szkole podstawowej przeliczona w następujący sposób :

a) liczbowo określona z części pierwszej wartość procentowa z :

-  wyniku z języka polskiego  x 0,15 …………………...….........………max  15pkt,

-  wyniku z matematyki x 0,15 ………………...……………….……….max  15pkt,

b) wyniku z części drugiej z języka obcego nowożytnego x 0,15.…….……max  15pkt

 

2) liczba punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z 5 przedmiotów na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

a)        liczbowo określona ocena z języka polskiego ……….….....…......…... max 6 pkt.,

b)        liczbowo określona ocena z matematyki …………….………..……… max 6 pkt.,

c)        liczbowo określona ocena z historii i społeczeństwa ……….………... max 6 pkt.,

d)       liczbowo określona ocena z przyrody ………………….……............... max 6 pkt.,

e)        liczbowo określona ocena z języka obcego nowożytnego …………… max 6 pkt.,

3) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem …….…............ 8 pkt.,

4) liczba punktów uzyskanych za ocenę zachowania na świadectwie ukończenia szkoły

podstawowej:

a) wzorowe …………………………………………..…………..…..…... 4 pkt.

b) bardzo dobre ……………………………………......…………….….... 2 pkt.

 

5) osiągnięcia kandydata w kategoriach:

a) naukowych – udział w konkursach przedmiotowych 
co najmniej na szczeblu wojewódzkim.................................................. 4 pkt.

b) sportowych lub artystycznych

-

…max 8 pkt.,

miejsca 1-6 na szczeblu ogólnopolskim 
i miejsca 1-3 na szczeblu wojewódzkim …………………........… 2 pkt.     max

- miejsca 1-3 na szczeblu powiatowym ……………..................… 1 pkt     2 pkt.

c) innych

- aktywność społeczna, w tym na rzecz środowiska szkolnego  .. 1 pkt     max

- wolontariat ………………………………………………….…. 1 pkt     2 pkt.

6) komisja rekrutacyjna uwzględnia co najwyżej 3 osiągnięcia wymienione na

świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,

7) maksymalna liczba punktów, które może uzyskać kandydat wynosi 95,

8) komisja rekrutacyjna nie ustala minimalnej liczby punktów decydującej o przyjęciu

kandydata do gimnazjum.

 

 1. Przepisu  z ust. 4 pkt. 1 nie stosuje się do kandydatów, którzy zostali zwolnieni z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu.
 2. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, są przyjmowani do gimnazjum w pierwszej kolejności.
 3. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z ust. 4  komisja rekrutacyjna bierze pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 

1) wielodzietność rodziny kandydata,

2) pełnosprawność kandydata,

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą,

8) ustalenie kandydatowi indywidualnego programu lub toku nauki,

9) zamieszkanie kandydata w Olsztynie.

Kryteria, o których mowa w ust. 7, mają jednakową wartość – po 1 punkcie.

8.Komisja rekrutacyjna może nie przyjąć kandydata spoza obwodu w przypadku, gdy

na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej została wpisana nieodpowiednia lub

naganna ocena zachowania.

 

9. Przydziału uczniów do poszczególnych klas w danym roku szkolnym dokonuje

komisja powołana przez Dyrektora Gimnazjum w składzie:

Dyrektor Gimnazjum - przewodniczący

Wicedyrektor  - członek

Pedagog szkolny - członek

Decyzja wyżej wymienionej komisji jest ostateczna.

10. Do klasy programowo wyższej w Gimnazjum przyjmowani są uczniowie na podstawie zasad określonych przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych ( Dz. U. Nr 26, poz.232).

11. Kandydatów, którzy ukończyli szkołę podstawową dla dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą lub ukończyli szkołą za granicą przyjmuje się na podstawie świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.

12. Dyrektor zapewnia stałe  i aktualne informacje dotyczące terminów składania dokumentów do szkoły, warunków przyjęć i wyników rekrutacji.

13. Uczniowie wykazujący szczególne uzdolnienia i zainteresowania mogą otrzymać zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki. Decyzje podejmuje Dyrektor Gimnazjum na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

§ 30

 1. Gimnazjum nr 5 w Olsztynie to miejsce, w którym dziecko – uczeń poznaje siebie, innych ludzi i świat, tradycje regionu i kraju, poznaje zasady współżycia, uczy się żyć nie tylko dla siebie. Uczeń uzyskuje pomoc i wsparcie pedagogów- wychowawców.
 2. Wobec wszystkich uczniów szkoły stosuje się zasadę równości, tak w korzystaniu z ich praw, jak i respektowaniu obowiązków.
 3. Prawa Ucznia

Prawo do informacji

Prawo do informacji w relacji uczeń – szkoła oznacza:

a)      dostępność wiedzy o prawach i uprawnieniach warunkujące korzystanie z nich oraz dostępność wiedzy o procedurach w dochodzeniach swoich praw;

b)      możliwość poznania praw człowieka, w szczególności praw dziecka, a także praw i obowiązków ucznia oraz nabycia umiejętności rozumnego z nich korzystania;

c)      możliwość otrzymania w toku edukacji informacji z różnych źródeł – prawo  do korzystania z zasobów biblioteki szkolnej;

d)     możliwość otrzymania informacji dotyczących ucznia o podejmowanych w jego sprawie decyzjach;

e)      możliwość poznania programów nauczania poszczególnych przedmiotów;

f)       możliwość poznania szczegółowych zasad oceniania, klasyfikowania i promowania;

g)      uzyskanie jawnej i umotywowanej oceny;

h)      uzyskanie informacji o poziomie osiągnięć edukacyjnych i potrzebach ucznia w tym zakresie;

i)        dostępność do informacji na temat życia szkolnego;

j)        możliwość pozyskania informacji o przepisach wewnętrznych normujących działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą szkoły.

Prawo do nauki

Prawo do nauki oznacza:

a)      możliwość uczestniczenia w bezpłatnym procesie kształcenia;

b)      możliwość wsparcia materialnego w ramach posiadanych przez szkołę środków;

 

c)      możliwość rozwijania uzdolnień w odbywających się na terenie szkoły zajęciach pozalekcyjnych;

d)     możliwość pomocy w nauce poprzez udział w zajęciach dydaktyczno                             -wyrównawczych.

Prawo do wolności i swobody w wypowiedziach

Prawo do wolności i swobody wypowiedzi oznacza:

a)      wyrażanie opinii i przekonań w sprawach dotyczących życia szkoły, klasy, Samorządu Uczniowskiego pod warunkiem, że nie narusza to dobra innych osób;

b)      możliwość wyrażania opinii, przedstawiania stanowiska we własnej sprawie (np. 
w sytuacjach konfliktowych);

c)      możliwość składania wniosków i opinii dotyczących funkcjonowania szkoły  do Dyrektora Gimnazjum, Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego.

Prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania

Prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania oznacza:

a)      możliwość uzewnętrzniania lub nieujawniania przekonań religijnych lub przekonań do wolności myśli i sumienia;

b)      równe traktowanie niezależne od wyznawanej religii;

c)      tolerancję wobec mniejszości religijnej, kulturalnej i etnicznej;

d)     możliwość uczestnictwa lub nieuczestniczenia w nauce religii, co nie może być powodem dyskryminacji przez kogokolwiek i w jakiejkolwiek formie.

Prawo do poszanowania godności

Prawo do poszanowania godności oznacza:

a)      zakaz stosowania jakichkolwiek form przemocy fizycznej (gwarancja nietykalności cielesnej);

b)      poszanowanie godności ucznia, zakaz obrażania, poniżania, wyśmiewania, stosowania presji psychicznej;

c)      poszanowanie godności i zapewnienie takich warunków pobytu w szkole, które gwarantują ochronę przed wszystkimi formami przemocy;

d)     życzliwe, podmiotowe traktowanie w procesie dydaktyczno- wychowawczym.

 

 

 

Prawo do prywatności

Prawo do prywatności oznacza:

a)      ochronę osobistych spraw i tajemnic.

Prawo do dochodzenia należnych uczniowi praw

a)      W przypadku nieprzestrzegania praw każdy uczeń i jego rodzic (prawny opiekun) mają możliwość złożenia skargi w szkole do :

 • wychowawcy,
 • pedagoga szkolnego,
 • przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego,
 • Rzecznika Praw  Ucznia,
 • Wicedyrektora i Dyrektora Gimnazjum.

b)      Sprawy sporne wymagające współdziałania Dyrektora Gimnazjum, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców zgłaszane przez uczniów, rodziców (prawnych opiekunów) rozstrzygane są przy udziale wszystkich zainteresowanych stron.

c)      Uczniowie występujący w obronie swoich praw nie mogą być z tego powodu negatywnie oceniani.

d)     Samorząd Uczniowski ma prawo zwrócić się o rozstrzygnięcie spraw spornych naruszających prawa ucznia do Dyrektora Gimnazjum.

Procedura dochodzenia praw ucznia

a)      Upoważnionym i kompetentnym do dochodzenia praw ucznia w danej klasie jest nauczyciel wychowawca tej klasy.

b)      Wychowawca klasy przy rozwiązywaniu trudności powinien korzystać w pierwszej kolejności z pomocy pedagoga szkolnego lub wicedyrektora szkoły.

c)      Jeżeli  podjęte przez wychowawcę, pedagoga szkolnego i wicedyrektora działania są niewystarczające, dalsze decyzje co do sposobu ich załatwiania podejmuje Dyrektor Gimnazjum w konsultacji z rodzicami ( prawnymi opiekunami ucznia).

d)     Wszelkie podjęte działania powinny prowadzić do polubownego, ugodowego załatwienia sprawy.

e)      W przypadku braku porozumienia strona niezadowolona ze sposobu załatwienia sprawy powinna otrzymać informacje, gdzie i w jaki sposób może dalej dochodzić swoich praw.

 

 

 1. Obowiązki Ucznia

Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie, a zwłaszcza:

a)      punktualnie, systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych;

b)      godnie i kulturalnie zachowywać się w trakcie zajęć edukacyjnych;

c)      systematycznie przygotowywać się do zajęć szkolnych, starannie wykonywać prace domowe;

d)     każdorazową nieobecność na zajęciach szkolnych usprawiedliwiać u wychowawcy ( termin i formę usprawiedliwienia określają Szkolne Zasady Oceniania);

e)      nosić  w czasie zajęć szkolnych   strój ustalony dla całej społeczności uczniowskiej. Obowiązuje strój stosowny dla instytucji publicznej; zakaz noszenia bluzek z dekoltami obnażającymi biust (dopuszczalne są bluzki bez rękawów, ale nie na ramiączkach); zakaz noszenia zbyt krótkiej odzieży obnażającej brzuch i bieliznę osobistą; zakaz noszenia krótkich spodenek i spódnic obnażających uda;  odzież nie może posiadać napisów propagujących wszelkie używki, wulgaryzmy i działania nieakceptowane społecznie)

 

W szczególnych sytuacjach obowiązuje strój galowy:

Dziewczęta:

-         biała jednolita koszulowa bluzka bez dekoltu z rękawami (bez nadruków, cekinów i innych ozdób),

-         spódnica do kolana lub poniżej, czarna lub granatowa jednolita, bez ozdób lub długie czarne lub granatowe spodnie jednolite bez ozdób, dozwolone dżinsy o klasycznym kroju, czarne lub granatowe bez ozdób;

-         rajstopy cieliste lub czarne bez ozdób jednolite;

-         obuwie (nie mogą być szpilki i obuwie sportowe).

 

Chłopcy:

-         biała koszula z kołnierzykiem i rękawami, jednolita bez ozdób, napisów;

-         czarny lub granatowy sweter jednolity bez napisów i ozdób nałożony na białą koszulę, nie dopuszcza się bluz dresowych z kapturami;

-         spodnie długie, czarne lub granatowe, dozwolone dżinsy o klasycznym kroju czarne lub granatowe bez ozdób;

-         obuwie – pantofle, dozwolone czarne lub granatowe obuwie sportowe.

f)       dbać o ład i porządek oraz mienie szkolne, własne i innych; za szkody wyrządzone w mieniu szkolnym odpowiedzialność materialną ponoszą  rodzice;

g) przestrzegać zasad ujętych w dokumencie „Reguły obowiązujące ucznia Gimnazjum nr 5”;

h)      wystrzegać się nałogów (dotyczy wnoszenia, rozprowadzania i używania na terenie szkoły alkoholu, papierosów, e-papierosów, narkotyków i dopalaczy);

i)        przestrzegać zasad kultury osobistej w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i wszystkich pracowników Gimnazjum;

j)        przestrzegać zakazu korzystania podczas zajęć lekcyjnych z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych, w tym zakazu fotografowania i nagrywania  na terenie szkoły;

k)      dbać o honor i tradycję Gimnazjum;

l)        podporządkowywać się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora Gimnazjum, Rady Pedagogicznej oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego;

 

m)    okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom i wszystkim pracownikom Gimnazjum oraz rówieśnikom poprzez społecznie akceptowane formy;

n)      godnie reprezentować Gimnazjum;

 • o)      chronić własne życie i zdrowie;

p)      spędzać przerwy międzylekcyjne z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa, z uszanowaniem prawa do odpoczynku kolegów i nauczycieli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z Krajowym Programem zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży, w szkole obowiązują:

 

Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkół z policją wobec ucznia wagarującego i nierealizującego obowiązku szkolnego, w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością i demoralizacją, w szczególności narkomanią, alkoholizmem       i prostytucją.

Działania interwencyjne.

 

I W przypadku ucznia wagarującego i nierealizującego obowiązku  szkolnego :

 1. Wychowawca informuje rodziców (opiekunów prawnych) o nieobecnościach ucznia   w szkole.
 2. Wychowawca odbywa wizytę domową u ucznia w celu rozpoznania środowiska rodzinnego, warunków do nauki, ustalenia przyczyn utrzymującej się absencji szkolnej.
 3. W przypadku utrzymującej się absencji ucznia wychowawca informuje o problemie pedagoga szkolnego.
 4. Pedagog szkolny przeprowadza rozmowę ostrzegawczą z rodzicami (prawnymi opiekunami)  i uczniem.
 5. Dyrektor Gimnazjum wysyła pisemne upomnienie do rodziców (opiekunów prawnych) dotyczące egzekwowania i realizacji obowiązku szkolnego dziecka.
 6. Dyrektor Gimnazjum informuje Wydział Edukacji Urzędu Miasta o nierealizowaniu obowiązku szkolnego przez ucznia.
 7. Pedagog szkolny występuje do sądu rodzinnego o zastosowanie odpowiedniego środka wychowawczego wobec ucznia lub o ograniczenie władzy rodzicielskiej.

 

II.  W przypadku uzyskania informacji, że uczeń, który nie ukończył 18 lat, używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd, bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji, nauczyciel powinien podjąć następujące kroki:

 1. Przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy.
 2. Wychowawca informuje o fakcie pedagoga szkolnego i Dyrektora Gimnazjum.
 3. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem w ich obecności. W przypadku potwierdzenia informacji zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem.

W toku interwencji profilaktycznej może zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udział dziecka w programie terapeutycznym.

 1. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, Dyrektor Gimnazjum pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję (specjalistę ds. nieletnich).
 2. Podobnie w sytuacji, gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem, psychologiem, itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, Dyrektor  Gimnazjum powiadamia sąd rodzinny lub policję. Dalszy tok postępowania leży  w kompetencji tych instytucji.
 3. W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który ukończył 17 lat, przestępstwa ściganego z urzędu lub jego udziału w działalności grup przestępczych, zgodnie z art. 304 § 2 kodeksu postępowania karnego, Dyrektor Gimnazjum jako przedstawiciel instytucji jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję.

 

III. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków powinien podjąć następujące kroki:

 1. Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy.
 2. Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie.
 3. Wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udzielenia pomocy medycznej.
 4. Zawiadamia o tym fakcie Dyrektora Gimnazjum  oraz rodziców (opiekunów), których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. Gdy rodzice (opiekunowie) odmówią odebrania dziecka, o pozostaniu ucznia w szkole, czy przewiezieniu do placówki służby zdrowia, albo przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszom policji  decyduje lekarz po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z Dyrektorem Gimnazjum.
 5. Dyrektor  zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia będącego pod wpływem alkoholu  odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on agresywny, bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób. W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości policja ma możliwość przewiezienia ucznia do izby wytrzeźwień albo do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych  na czas niezbędny do wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 godzin). O fakcie umieszczenia zawiadamia się rodziców (opiekunów) oraz sąd rodzinny jeśli uczeń nie ukończył 18 lat.
 6. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat) znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły, to Dyrektor Gimnazjum ma obowiązek powiadomienia o tym policji (specjalisty ds. nieletnich) lub sądu rodzinnego.
 7. Spożywanie alkoholu na terenie szkoły przez ucznia, który ukończył 17 lat, stanowi wykroczenie z art. 43 ust. 1 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Należy o tym fakcie powiadomić policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tej instytucji.

 

IV. W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk powinien podjąć następujące kroki:

 1. Nauczyciel zachowując środki ostrożności, zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji, próbuje (o ile to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona substancja należy. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu Dyrektora Gimnazjum, wzywa policję.
 2. Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.

 

V. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję

przypominającą narkotyk, powinien podjąć następujące kroki:

 1. Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, Dyrektor Gimnazjum, itp.) ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni (we własnej odzieży), ew. innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną substancją. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia - jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji.
 2. O swoich spostrzeżeniach powiadamia Dyrektora Gimnazjum oraz rodziców (opiekunów) ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa.
 3. W przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi substancji i pokazania zawartości teczki, Dyrektor Gimnazjum wzywa policję, która przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy.
 4. Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel po odpowiednim zabezpieczeniu zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki policji. Wcześniej próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo uczeń nabył substancję. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę  z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami.
 5. Jeżeli przestępstwo ma miejsce na terenie szkoły, należy wezwać policję.

 

 1. W każdym przypadku popełnienia czynu karalnego przez ucznia, który nie ukończył 17 lat, należy zawiadomić policję lub sąd rodzinny, a w przypadku popełnienia przestępstwa przez ucznia, który ukończył 17 rok życia, prokuratora lub policję (art. 4 Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich i art. 304 Kodeksu postępowania karnego).

 

VI. Postępowanie wobec ucznia - sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa:

 1. Niezwłoczne powiadomienie Dyrektora Gimnazjum.
 2. Ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia.
 3. Przekazanie sprawcy (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) Dyrektorowi Gimnazjum lub pedagogowi szkolnemu pod opiekę.
 4. Powiadomienie rodziców ucznia-sprawcy.
 5. Niezwłoczne powiadomienie policji w przypadku, gdy sprawa jest poważna (rozbój, uszkodzenie ciała, itp.) lub sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest nikomu znana.
 6. Zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestępstwa lub przedmiotów pochodzących z przestępstwa i przekazanie ich policji (np. sprawca rozboju na terenie szkoły używa noża i uciekając,  porzuca go lub porzuca jakiś przedmiot pochodzący z kradzieży).

 

VII. Postępowanie nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego:

 1. Udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej bądź zapewnienia jej udzielenia poprzez wezwanie lekarza w przypadku, kiedy ofiara doznała obrażeń.
 2. Niezwłoczne powiadomienie Dyrektora Gimnazjum.
 3. Powiadomienie rodziców ucznia.
 4. Niezwłoczne wezwanie policji w przypadku, gdy istnieje konieczność profesjonalnego zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia.

 

 1. W przypadku znalezienia na terenie szkoły broni, materiałów wybuchowych, innych niebezpiecznych substancji lub przedmiotów, należy zapewnić bezpieczeństwo osobom przebywającym na terenie szkoły, uniemożliwić dostęp osób postronnych do tych przedmiotów i wezwać policję - tel. 997 lub 112.

 

 

 

 

 

 

NAGRADZANIE I KARANIE UCZNIÓW

 

§ 31

 

1. Uczeń Gimnazjum może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:

a)      rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły;

b)      wzorową postawę;

wybitne osiągnięcia;

c)      dzielność i odwagę.

2.  Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów  Gimnazjum:

a)      pochwała przed klasą udzielona przez wychowawcę;

b)      pochwała Dyrektora Gimnazjum wobec całej społeczności szkolnej;

c)      dyplom;

d)     nagrody rzeczowe;

e)      wpis do kroniki szkolnej;

f)       przyznanie statuetki „ Osobowość Gimnazjum nr 5”;

g)      wytypowanie ucznia do nagrody innej niż przyznawana przez Gimnazjum nr 5,  np.: nagroda Prezydenta Miasta Olsztyn.

3. Nagrody wymienione w ust. 2 lit. b-d przyznaje Dyrektor Gimnazjum na wniosek wychowawcy klasy, Samorządu Uczniowskiego lub Rady Rodziców, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. Nagrody ujęte w lit. f, g przyznawane są  wyłącznie przez Radę Pedagogiczną.

 

§ 32

 

 1. Za nieprzestrzeganie postanowień statutu Gimnazjum uczeń może być ukarany:

a) upomnieniem wychowawcy klasy;

b) zakazem udziału w imprezach i wycieczkach klasowych (szkolnych);

c) upomnieniem Dyrektora Gimnazjum;

d) upomnieniem Dyrektora Gimnazjum wobec społeczności uczniowskiej;

e) naganą Dyrektora wraz z pisemnym powiadomieniem rodziców (prawnych opiekunów o niewłaściwej postawie ucznia;

f) przeniesieniem ucznia do równoległej klasy  Gimnazjum (w zależności od sytuacji wychowawczej danej klasy);

g) wystąpieniem Dyrektora Gimnazjum  do Warmińsko - Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie z wnioskiem o przeniesienie do innego gimnazjum.

 1. Z wnioskiem, o którym mowa w ust.1 lit. g może wystąpić Dyrektor Gimnazjum, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w przypadku gdy uczeń:

f)       dopuścił się kradzieży lub innych przestępstw;

g)      używał lub rozprowadzał środki odurzające (np. alkohol, narkotyki itp.) albo przebywał pod ich  wpływem na terenie Gimnazjum lub poza nim podczas zajęć i imprez organizowanych dla uczniów Gimnazjum;

h)      stosował przemoc fizyczną lub psychiczną zagrażającą zdrowiu lub życiu innych;

i)        odnosił się niewłaściwie do uczniów, nauczycieli oraz innych pracowników Gimnazjum, uwłaczając ich godności osobistej;

j)        dopuścił się dewastacji mienia szkolnego lub prywatnego innego ucznia lub pracownika Gimnazjum.

 1. Decyzję o ukaraniu ucznia karami określonymi w ust.1 lit. a-f podejmuje,  z zastrzeżeniem ust. 4,  Dyrektor Gimnazjum na wniosek wychowawcy klasy.
 2. Udzielenie kary wymienionej w ust.1 lit. f następuje po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
 3. W stosunku do ucznia nie mogą być zastosowane dwie kary jednocześnie.
 4. Wymienione wyżej kary mają wpływ na ocenę  zachowania.
 5. O udzielonej karze wychowawca powiadamia  rodziców (opiekunów prawnych) ucznia w ciągu 7 dni.
 6. Od udzielonej kary uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo odwołać się do Dyrektora Gimnazjum w ciągu 7 dni od daty powiadomienia. Dyrektor podejmuje ostateczną decyzję po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego.
 7. Uczeń może być skreślony z listy uczniów po ukończeniu 18 lat, gdy:

a)  w  związku  z uchylaniem się  od realizacji obowiązku szkolnego jest  nieklasyfikowany, nie    przystępuje do egzaminu klasyfikacyjnego bądź przystępuje  i nadal nie uczęszcza do  szkoły;

b)  wchodzi w konflikt z prawem;

c)  ulega nałogom (alkohol, papierosy, środki uzależniające) i negatywnie wpływa na

pozostałych uczniów;

d)  jest agresywny;

e)  używa przemocy fizycznej i psychicznej w stosunku do innych uczniów i dorosłych;

f)   nagminnie nie przestrzega zasad współżycia społecznego;

g)  poważnie zakłóca proces dydaktyczny w szkole np. przez wywoływanie awantur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 33

Gimnazjum  używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 34

Gimnazjum posiada ceremoniał szkolny.

Ceremoniał szkolny ma na celu poszanowanie symboli narodowych oraz służy właściwemu planowaniu i organizowaniu uroczystości szkolnych, ceremoniał szkolny stanowią:

1. Symbole narodowe.

a)      Uczniowie znają tekst i melodię hymnu narodowego, który jest grany podczas inauguracji i zakończenia roku szkolnego oraz świąt państwowych.

b)      Postawę zasadniczą  przyjmuje młodzież na komendę: „Do hymnu”, po zakończeniu hymnu prowadzący podaje komendę: „Po hymnie”.

2.  Symbolika szkolna.

a)      Poczet flagowy szkoły.

Poczet flagowy szkoły tworzą trzy osoby wybierane spośród najgodniejszych  uczniów. Występują oni w strojach galowych, szarfach biało – czerwonych przewieszonych przez prawe ramię i białych rękawiczkach.

3. Postępowanie z flagą narodową.

a)      Wprowadzenie flagi.

Poczet flagowy stoi przy wejściu, na komendę: „Baczność, Poczet flagowy wystąp”, poczet wchodzi do sali lub na boisko szkolne, maszeruje przed frontem uczniów i ustawia się w wyznaczonym miejscu.

b)      Salutowanie flagą.

Wykonuje się je w czasie ślubowania, flagowy robi zwrot w prawo i pochyla flagę do przodu.

c)      Ślubowanie.

Prowadzący uroczystość wydaje komendy: „Baczność”, „Delegacje klas do ślubowania wystąp”, „Poczet flagowy wystąp”. Poczet flagowy maszeruje przed frontem klas, zatrzymuje się na środku frontem do młodzieży. Gdy już ustawia się, prowadzący wydaje komendę: „Przedstawiciele klas wystąp, do ślubowania”. Na tę komendę flagowy salutuje flagą, przedstawiciele klas wyciągają prawą rękę z wyprostowanymi dwoma palcami w kierunku flagi. Po zakończeniu ślubowania prowadzący wydaje komendę: „Po ślubowaniu”. Przedstawiciele klas opuszczają rękę, wykonują w lewo zwrot i idą do klas. Kolejna komenda: „Poczet flagowy wstąp”.

Tekst ślubowania:

„W obecności Dyrekcji, pracowników szkoły, nauczycieli, koleżanek i kolegów ślubuję uroczyście na flagę państwową, że swoim zachowaniem i postawą będę godnie reprezentować szkołę i utożsamiać się z jej tradycjami. Obiecuję rzetelną nauką i pracą zasłużyć na miano godnego Polaka i dobrego obywatela”.

d)                 Uroczystość przekazania flagi przez absolwentów.

Prowadzący wydaje komendę: „Baczność, poczet flagowy wystąp”. Poczet flagowy występuje przed front zebranych. Kolejna komenda: „Delegacje klas do przekazania  flagi wystąp”. Następuje przekazanie flagi. Prowadzący wydaje komendę: „Poczet flagowy wstąp”. Poczet flagowy robi zwrot i staje z boku, klasy kończące szkołę przechodzą do swoich klas, pada komenda: „Spocznij”.

e)      Odprowadzenie flagi. Prowadzący wydaje komendę: „Baczność, poczet flagowy wstąp”. Flagowy wykonuje  chwyt na ramię (kładzie drzewiec na prawe ramię i trzyma pod kątem 45 stopni).  Opuszcza salę.

§ 35

1. Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zasady prowadzenia przez Gimnazjum gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.

 

 

§ 36

 

Szkoła może współpracować i utrzymywać kontakty z innymi szkołami i instytucjami                    na terenie kraju i zagranicy.

 

§ 37

 

Zmiana Statutu Gimnazjum następuje w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.

Upoważnia się Dyrektora Gimnazjum do obwieszczenia tekstu jednolitego po 3 nowelizacjach Statutu.

 

 

§ 38

 

Jednolity tekst Statutu przyjęła Rada Pedagogiczna w dniu 28 sierpnia 2015r.

 

§ 39

 

Niniejszy tekst jednolity Statutu obowiązuje od dnia 1 września 2015r.

Poprawiony: czwartek, 10 listopada 2016 11:29

Ważenie plecaków

19-04-2018 Wyświetleń:147 Aktualności Renata Preuss - avatar Renata Preuss

      W trosce o zdrowe kręgosłupy pierwszaków pielęgniarka szkolna zważyła plecaki dzieci. Okazało się, że większość uczniów klasy pierwszej ma prawidłową wagę plecaka. Tylko kilka osób miało plecak nieco cięższy. O tym...

Czytaj więcej

Zdrowe kanapki

19-04-2018 Wyświetleń:138 Aktualności Renata Preuss - avatar Renata Preuss

      Pierwszaki samodzielnie przygotowały drugie śniadanie. Po konsultacjach z rodzicami przyniosły produkty potrzebne do wykonania kanapek. Własnoręcznie wykonane kanapki smakowały przepysznie i całkiem ładnie wyglądały. Samodzielna praca zawsze daje satysfakcję. To...

Czytaj więcej

Wiosna w klasie I a

19-04-2018 Wyświetleń:140 Aktualności Renata Preuss - avatar Renata Preuss

Wiosna na dobre zawitała w klasie pierwszej. Widać ją i za oknami, i w sali 51. Na oknach zieleni się szczypior. Pojawiły się kolorowe kwiaty wykonane w świetlicy. Dzieci wykonały...

Czytaj więcej

Warsztaty wiosenne dla rodziców klasy I

19-04-2018 Wyświetleń:137 Aktualności Renata Preuss - avatar Renata Preuss

      W świetlicy szkolnej odbyły się warsztaty wiosenne dla rodziców i dzieci z klasy pierwszej. Wspólnie wykonaliśmy koszyczki, które ozdobiły świąteczne stoły. {gallery}WarRodz{/gallery}  Renata Preuss  

Czytaj więcej

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 14 odwie…

09-04-2018 Wyświetleń:480 Aktualności Karolina Kucka - avatar Karolina Kucka

Poranek 19 marca dla niektórych rozpoczął się wyjątkowo wcześnie. Wraz z p. Marzeną Chmielińską i p. Katarzyną Rynko piętnastka spragnionych wrażeń uczniów klas gimnazjalnych Szkoły Podstawowej nr 14 wyjechała z...

Czytaj więcej

Konkurs „Dobry Zawód Twoją Szansą”

04-04-2018 Wyświetleń:790 Doradca zawodowy Alina Bogdańska - avatar Alina Bogdańska

W środę 14.03.2018r. odbył się w ZSB finał Konkursu prozawodowego skierowanego do uczniów klas gimnazjalnych Dobry Zawód Twoją Szansą. Celem konkursu było propagowanie zawodów związanych z Zespołem Szkół Budowlanych w Olsztynie.   Do...

Czytaj więcej

Program Telewizji Regionalnej ReTV „Zawo…

04-04-2018 Wyświetleń:736 Doradca zawodowy Alina Bogdańska - avatar Alina Bogdańska

12 lutego 2018 r.  rusza program tv "Zawodowcy z Olsztyna". W ciągu ośmiu tygodni Telewizja Regionalna ReTV pokaże ofertę ośmiu  olsztyńskich szkół zawodowych.  Program adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych, którzy już...

Czytaj więcej

Rozpoczynamy zapisy dzieci do Szkoły Pod…

09-04-2017 Wyświetleń:2687 Gimnazjum Super User - avatar Super User

Trwa nabór do klasy sportowej o specjalności sporty walki - judo i zapasy (tworzymy IV klasę - rekrutacja trwa do końca kwietnia)!   Zapraszamy również do klasy artystycznej "Kolorowy świat pierwszaków".   Jeśli chcesz stać...

Czytaj więcej

Życzenia Wielkanocne z Madagaskaru.

30-03-2018 Wyświetleń:133 Wolontariat Anna Chorzelewska - avatar Anna Chorzelewska

Drodzy Przyjaciele Dzieci Madagaskaru. Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, prosto z Czerwonej Wyspy chcielibyśmy wszystkim Państwu życzyć Wesołego Alleluja, Smacznego Jajka oraz Mokrego Dyngusa. Gorąco życzymy, aby czas ten był spędzony...

Czytaj więcej

Nasi Wspaniali wśród najlepszych „Ośmiu …

29-03-2018 Wyświetleń:168 Wolontariat Anna Chorzelewska - avatar Anna Chorzelewska

Młodzi ludzie, którym się coś chce, czyli Karolina Kucka III B oraz Łukasz Drozdowski III C laureatami XXIV Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. Dnia 27.03.2018 w olsztyńskim ratuszu odbyła się uroczysta...

Czytaj więcej

Giełda szkół ponadgimnazjalnych

27-03-2018 Wyświetleń:1358 Doradca zawodowy Julia Zawadzka - avatar Julia Zawadzka

W poniedziałek 26 marca br. w Szkole Podstawowej nr 14 w Olsztynie odbyła się giełda szkół ponadgimnazjalnych. Na szóstej lekcji uczniowie klas III gimnazjum wraz z nauczycielami przyszli porozmawiać z...

Czytaj więcej

Nakarmić tych, których nie widać - Wielk…

23-03-2018 Wyświetleń:173 Wolontariat Anna Chorzelewska - avatar Anna Chorzelewska

W ubiegły weekend (16-17 marca) w 26 sklepach w Olsztynie i 220 w regionie odbyła się Wielkanocna Zbiórka Żywności. Grupa czterdziestu uczniów ze szkoły Podstawowej nr 14 również wsparła akcję. Pomagamy...

Czytaj więcej

SZKOLNY KIERMASZ CIAST - PODSUMOWANIE AK…

15-03-2018 Wyświetleń:224 Wolontariat Anna Chorzelewska - avatar Anna Chorzelewska

W dniach 05.03-12-03 w Szkole Podstawowej nr 14 odbył się kiermasz ciast. Na przerwach śniadaniowych oraz obiadowych uczniowie ochoczo kupowali wypieki przygotowane przez ich kolegów i koleżanki. A wszystko dlatego...

Czytaj więcej

Dzień Otwarty w Szkole Podstawowej nr 14

10-03-2018 Wyświetleń:287 SP 14 Anetta Socha - avatar Anetta Socha

W sobotę 10 marca o 10 rano w Szkole Podstawowej nr 14 rozpoczęło się spotkanie z kandydatami na uczniów wszystkich poziomów klas i ich rodzicami. Starszych i młodszych gości przywitała...

Czytaj więcej

EKO – LEGO LUDEK

07-03-2018 Wyświetleń:287 SP 14 Magdalena Wróblewska - avatar Magdalena Wróblewska

28 lutego 2018r. stał się dla Szkoły Podstawowej nr 14 w Olsztynie dniem wyjątkowym. Wszystko za sprawą niezwykle miłych gości. Szkołę odwiedziły dzieci z Przedszkola "Leluki" i  z Przedszkola nr...

Czytaj więcej

Przedszkolaki u pierwszoklasistów

21-02-2018 Wyświetleń:447 SP 14 Renata Preuss - avatar Renata Preuss

Dnia 13.02.2018 Szkołę Podstawową nr 14 odwiedziły przedszkolaki z Przedszkola Leluki. Gości już od rana wypatrywali pierwszoklasiści. W czasie przerwy z ciekawością spoglądali przez okna i wreszcie radośnie krzyknęli: Już...

Czytaj więcej

Zapraszamy na Dzień Otwarty Szkoły

14-02-2018 Wyświetleń:3145 Aktualności Administrator - avatar Administrator

           Zapraszamy przedszkolaki oraz uczniów obecnych klas I – VII, którzy chcieliby od roku szkolnego 2018/2019 uczyć się w Szkole Podstawowej nr 14 na: Dzień Otwarty Szkoły 10 marca 2018 (sobota) o...

Czytaj więcej

Akcja „Góra Grosza”

11-02-2018 Wyświetleń:3184 Aktualności Anetta Socha - avatar Anetta Socha

Po raz kolejny w naszej szkole odbyła się akcja Góra Grosza, która jak zwykle zakończyła się sukcesem. Nasi uczniowie z wielkim zaangażowaniem tworzyli kolorowe puszki do zbiórki pieniędzy i wrzucali...

Czytaj więcej

Szkoła Podstawowa nr 14 podsumowuje seme…

24-01-2018 Wyświetleń:3669 Aktualności Lech Wąsowski - avatar Lech Wąsowski

Zakończył się pierwszy semestr pracy w powracającej po reformie Szkole Podstawowej nr 14. Obfitował on w wiele ciekawych wydarzeń kulturalno – oświatowych. W naszej szkole nie uczy się zbyt wielu uczniów...

Czytaj więcej

Spotkanie z policjantami „Bezpieczne fer…

24-01-2018 Wyświetleń:693 SP 14 Renata Preuss - avatar Renata Preuss

Dnia 19.01.2018r. odwiedzili klasę 1a funkcjonariusze Policji. Przeprowadzili z uczniami rozmowę na temat "Bezpieczeństwo w czasie ferii zimowych".    Renata Preuss

Czytaj więcej

Karnawałowy bal przebierańców

19-01-2018 Wyświetleń:544 SP 14 Renata Preuss - avatar Renata Preuss

W piątek 19 stycznia zorganizowano bal przebierańców dla uczniów klasy 1a.       Uczniowie chętnie wzięli udział w zabawie karnawałowej oraz konkurencjach przygotowanych specjalnie na tę okazję.   {gallery}BalKarnIa{/gallery} Renata Preuss

Czytaj więcej

Zimą dbamy o ptaki.

17-01-2018 Wyświetleń:519 SP 14 Renata Preuss - avatar Renata Preuss

Przyszła zima i uczniowie pierwszej klasy pomyśleli o ptakach, którym trudno przetrwać tę porę roku. Dlatego przygotowali smakołyki dla ptaków i stworzyli ptasią stołówkę.       Przynieśli ziarna zbóż i chleb. Na jednej...

Czytaj więcej

Świąteczne warsztaty na świetlicy.

17-01-2018 Wyświetleń:521 SP 14 Renata Preuss - avatar Renata Preuss

Również w grudniu, czekając na święta wychowawczyni klasy Ia oraz pani Hanna Borys zorganizowały warsztaty bożonarodzeniowe dla dzieci i rodziców.       Uczniowie klasy 1a zaprosili swoich najbliższych do świetlicy szkolnej i przy...

Czytaj więcej

Warsztaty w Domu Gazety Olsztyńskiej.

17-01-2018 Wyświetleń:532 SP 14 Renata Preuss - avatar Renata Preuss

Tuż przed świętami dzieci z klasy Ia uczestniczyły w warsztatach bożonarodzeniowych w Domu Gazety Olsztyńskiej.       Tu dowiedziały się, jak dawniej obchodzono święta Bożego Narodzenia. Zobaczyły ozdoby świąteczne. Usłyszały kilka ciekawych historii...

Czytaj więcej

Samorząd szkolny

12-04-2017 Wyświetleń:1978 Samorząd szkolny Super User - avatar Super User

Samorząd uczniowski 2017/2018 Skład samorządu uczniowskiego: PRZEWODNICZĄCY – ŁUKASZ DROZDOWSKI UCZ. KL. IIIC ZCA- PRZEWODNICZĄCEGO - KAROLINA KUCKA UCZ. KL. IIIB SEKRETARZ – ŁUKASZ DROZDOWSKI UCZ. KL. IIIC SEKCJA REDAKCYJNA -  KAROLINA KUCKA UCZ. KL IIIB SEKCJA INFORMACYJNA – JULIA LISZEWSKA UCZ. KL...

Czytaj więcej

Jasełka 2017 - przeżyjmy to jeszcze raz

21-12-2017 Wyświetleń:3560 Aktualności Lech Wąsowski - avatar Lech Wąsowski

{youtube}2KYdOB_qxWk{/youtube}

Czytaj więcej

Olsztyńscy przedszkolacy na jasełkach w …

20-12-2017 Wyświetleń:3260 Aktualności Anetta Socha - avatar Anetta Socha

We wtorek i środę 19 i 20 grudnia dzieci z przedszkoli nr 2, 4, 6, 10, 13 i z przedszkola nad Jeziorem Długim odwiedziły Szkołę Podstawową nr 14. Przyszły tu...

Czytaj więcej

Spotkanie z ratownikiem medycznym

20-12-2017 Wyświetleń:3204 Aktualności Lech Wąsowski - avatar Lech Wąsowski

15 grudnia 2017 wszystkie klasy drugie uczestniczyły w szkoleniu na temat udzielania pierwszej pomocy. Warsztaty prowadził ratownik medyczny z Olsztyńskiego PCK.       Dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy na tematy związane z naszym...

Czytaj więcej

Podziękowania dla wolontariuszy z „Czter…

20-12-2017 Wyświetleń:2946 Aktualności Łukasz Drozdowski - avatar Łukasz Drozdowski

W piątek 15 grudnia przedstawiciele wolontariuszy Szkoły Podstawowej nr 14 w Olsztynie odwiedzili Miejski Ośrodek Kultury, gdzie odbyło się podsumowanie działalności Banku Żywności w 2017 roku. Uczestniczyli w nim też...

Czytaj więcej

Szkoła Podstawowa nr 14 w Filharmonii Wa…

20-12-2017 Wyświetleń:3138 Aktualności Anetta Socha - avatar Anetta Socha

12 grudnia mieliśmy po raz kolejny wielką przyjemność być na koncercie pt. Kolędy – tradycja i jazz w Filharmonii Warmińsko - Mazurskiej. Po raz pierwszy byli w filharmonii nasi pierwszoklasiści...

Czytaj więcej

Konkurs Kartka Świąteczna w Języku Niemi…

19-12-2017 Wyświetleń:2764 Aktualności Anna Chorzelewska - avatar Anna Chorzelewska

Pani Anna Chorzelewska, nauczyciel języka niemieckiego, ogłosiła konkurs na najpiękniejszą, świąteczną kartkę.       Podajemy wyniki tego konkursu I miejsce   II miejsce Kalatina Ariadna 3a Piotrowska Natalia 7a Deszczyńska Zuzanna 3b         Głowacka Kamila 3b Puźniewska Aleksandra 2b Kaznowska Weronika 2b Wesołowska Nikola...

Czytaj więcej

ZAJĘCIA JĘZYKOWE NA SZKOLNEJ ŚWIETLICY

12-12-2017 Wyświetleń:658 SP 14 Anna Chorzelewska - avatar Anna Chorzelewska

Podczas zajęć na szkolnej świetlicy uczniowie klasy pierwszej realizują program językowy. Pierwszoklasiści  przy  pomocy pani Anny Chorzelewskiej (nauczycielki języka niemieckiego) oraz pani Malwiny Gorzelańczyk (nauczycielki języka hiszpańskiego) chętnie uczestniczą w...

Czytaj więcej

Wieści oraz życzenia bożonarodzeniowe z …

12-12-2017 Wyświetleń:740 Wolontariat Anna Chorzelewska - avatar Anna Chorzelewska

Zachęcamy do zapoznania się z treścią  listu, jaki otrzymała nasza szkoła od Fundacji Ankizy Gasy - Dzieci Madagaskaru, dzięki której od kilku lat wspieramy edukację dzieci na Madagaskarze biorąc udział...

Czytaj więcej

W szkole panuje już świąteczna atmosfera

12-12-2017 Wyświetleń:2940 Aktualności Lech Wąsowski - avatar Lech Wąsowski

Na parterze przy wejściu do szkoły już odczuwamy świąteczną atmosferę. Na sztalugach wiszą pięknie wykonane rysunki. Autorami są uczniowie klasy pierwszej i klas starszych. Napis wskazuje na to, że już...

Czytaj więcej

Klasa I a w Teatrze Lalek

12-12-2017 Wyświetleń:629 SP 14 Renata Preuss - avatar Renata Preuss

Uczniowie klasy 1A w ramach Mikołajek klasowych odwiedzili Teatr Lalek w Olsztynie. Dzieci miały możliwość obejrzenia baśni " Piękna i Bestia". Wspaniałe kostiumy oraz piękna scenografia zachwyciły młodych widzów.       Trzeba dodać...

Czytaj więcej

Dyskoteka andrzejkowa

12-12-2017 Wyświetleń:1997 Samorząd szkolny Karolina Kucka - avatar Karolina Kucka

30 listopada 2017 roku w naszej szkole dzięki Radzie Rodziców i we współpracy z Samorządem Uczniowskim została zorganizowana impreza andrzejkowa.       Nasi uczniowie świetnie się bawili w blasku kolorowych świateł przy muzyce...

Czytaj więcej

Ogólnopolski Program Edukacyjny „Wybiera…

11-12-2017 Wyświetleń:680 SP 14 Renata Preuss - avatar Renata Preuss

Uczniowie klasy 1A wzięli udział w konkursie na nietypowe wykorzystanie butelki PET w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Wybieram wodę”. To wspólna inicjatywa Polskiego Towarzystwa Dietetyki oraz Instytutu Promocji Zdrowia i Dietoterapii. Działania programu...

Czytaj więcej

„Kartka dla Rodaka”

11-12-2017 Wyświetleń:617 SP 14 Renata Preuss - avatar Renata Preuss

Uczniowie z klasy 1 A włączyli się do akcji „Kartka dla Rodaka”. Akcja polega na wysyłaniu do Rodaków z zagranicy własnoręcznie wykonanych kartek. Dzieci bardzo chętnie wykonały kartki dla Polaków...

Czytaj więcej

Konkurs pt. „Logo Biblioteki Szkolnej”.

11-12-2017 Wyświetleń:563 Biblioteka Lech Wąsowski - avatar Lech Wąsowski

Pani Elżbieta Skibicka, nauczyciel bibliotekarz, ogłosiła konkurs plastyczny na „Logo Biblioteki Szkolnej”. Był to konkurs dla wszystkich chętnych i wystartowało w nim bardzo wiele osób. Bardzo aktywna okazała się klasa...

Czytaj więcej

Świąteczna Zbiórka Żywności

08-12-2017 Wyświetleń:596 Wolontariat Anna Chorzelewska - avatar Anna Chorzelewska

Federacja Polskich Banków Żywności od ponad 20 lat organizuje Świąteczną Zbiórkę Żywności. W tym roku, w dniach 1-3 grudnia, podczas prowadzonej w Polsce akcji, zebrała 776 ton jedzenia. Dzięki zaangażowaniu...

Czytaj więcej

Mistrzostwa Województwa w Szachach Druży…

06-12-2017 Wyświetleń:603 Sport Katarzyna Dębowska - avatar Katarzyna Dębowska

         Bardzo dobrze zaprezentowali się uczniowie Szkoły Podstawowej nr 14 w Olsztynie startujący w Wojewódzkich Mistrzostwach w Szachach Drużynowych Dziewcząt i Chłopców rocznik 2002 – 2004.          W...

Czytaj więcej

Łamigłówki szachowe

03-12-2017 Wyświetleń:636 Sport Katarzyna Dębowska - avatar Katarzyna Dębowska

Czytaj więcej

XII Międzynarodowy Konkurs Informatyczny…

03-12-2017 Wyświetleń:672 SP 14 Wojciech Kaska - avatar Wojciech Kaska

13 listopada 2017 r. odbył się Międzynarodowy Konkurs Informatyczny BÓBR. W naszej szkole udział w nim wzięło 12 uczniów. Konkurs miał charakter jednorazowego testu wykonywanego samodzielnie przez uczestnika za pomocą...

Czytaj więcej

Programować może każdy

03-12-2017 Wyświetleń:691 SP 14 Wojciech Kaska - avatar Wojciech Kaska

Czytaj więcej

Konkurs plastyczny - "Bombka choink…

29-11-2017 Wyświetleń:656 SP 14 Renata Preuss - avatar Renata Preuss

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO                                                      ...

Czytaj więcej

Półfinały Mistrzostw Polski w szachach k…

20-11-2017 Wyświetleń:712 Sport Mirosław Kaznowski - avatar Mirosław Kaznowski

W dniach 11-17 listopada odbyły się półfinały Mistrzostw Polski w szachach klasycznych. W całym turnieju wystartowało we wszystkich grupach wiekowych około 300 zawodników z całej Polski.       W grupie do lat 13  wystartowała...

Czytaj więcej

Chór Szkoły Podstawowej nr 14 z koncerte…

18-11-2017 Wyświetleń:2065 Chór Hanna Borys - avatar Hanna Borys

Chór Szkoły Podstawowej nr 14 w Olsztynie przejął tradycję chóru Gimnazjum nr 5, który również był prowadzony przez panią Hannę Borys. Podobnie jak w poprzednich latach startujemy w konkursach, uświetniamy...

Czytaj więcej

Czym bawią się pierwszaki w Szkole Podst…

17-11-2017 Wyświetleń:687 SP 14 Karolina Kucka - avatar Karolina Kucka

Niedawno w naszej szkole zakończyła się akcja „Czym bawią się pierwszaki?”, która była jednocześnie realizacją projektu edukacyjnego Julii Liszewskiej, Izy Puncewicz, Kingi Ołdakowskiej, Wiktorii Dziadury i Ani Jaworskiej z klasy...

Czytaj więcej

Święto Niepodległości w Szkole Podstawow…

14-11-2017 Wyświetleń:3254 Aktualności Anetta Socha - avatar Anetta Socha

Nasza szkoła co roku obchodzi uroczyście Święto Niepodległości. W 99 rocznicę odzyskania wolności cała społeczność naszej szkoły spotkała się na apelu, w czasie którego wysłuchaliśmy koncertu polskiej pieśni patriotycznej. Uroczystość...

Czytaj więcej

Turniej szachowy o Puchar Kuratora Oświa…

08-11-2017 Wyświetleń:737 Sport Katarzyna Dębowska - avatar Katarzyna Dębowska

4 listopada 2017 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Olsztynie odbył się II Turniej Szachowy dla Dzieci i Młodzieży z okazji Święta Niepodległości o Puchar Warmińsko – Mazurskiego Kuratora...

Czytaj więcej

Czym żyją pierwszoklasiści w Szkole Pods…

05-11-2017 Wyświetleń:803 SP 14 Renata Preuss - avatar Renata Preuss

Uczniowie klasy pierwszej z czternastki nie mogą narzekać na brak przeżyć. Dba o to przede wszystkim ich wychowawczyni pani Renata Preuss, ale także inni pracownicy szkoły. Spójrzmy, co wydarzyło się ostatnio.  Zajęcia...

Czytaj więcej

Szkolny Klub Wolontariusza na antenie Ra…

31-10-2017 Wyświetleń:1238 Wolontariat Anna Chorzelewska - avatar Anna Chorzelewska

W środę 25 października uczniowie trzecich klas gimnazjalnych Szkoły Podstawowej nr 14 - Kucka Karolina z klasy III b oraz Łukasz Drozdowski z III c wraz z panią Anną Chorzelewską ...

Czytaj więcej

Bal trzecioklasistów z Gimnazjum nr 5

10-06-2017 Wyświetleń:10089 Aktualności Lech Wąsowski - avatar Lech Wąsowski

9 czerwca o godzinie siedemnastej uczniowie klas III z rodzicami, wychowawcami i nauczycielami spotkali się w Restauracji Przystań na uroczystym balu. Rozpoczął się on pięknie wykonanym przez uczniów Polonezem, było...

Czytaj więcej

Ubezpieczenie uczniów w roku szkolnym 20…

31-10-2017 Wyświetleń:3405 Aktualności Administrator - avatar Administrator

Rodzice uczniów (ubezpieczonych w szkole - AXA), którzy ulegli wypadkowi po 1 września 2017r. i ubiegają się o odszkodowanie, proszeni są o kontakt z koordynatorem ds. ubezpieczeń -  panem Robertem...

Czytaj więcej

Zbiórka Żywności Podziel się Dobrym Posi…

20-10-2017 Wyświetleń:824 Wolontariat Anna Chorzelewska - avatar Anna Chorzelewska

W dniach 29 - 30 września grupa trzydziestu uczniów klas drugich i trzecich gimnazjum brała udział w Zbiórce Żywości Podziel się Dobrym Posiłkiem organizowanej przez Bank Żywności w Olsztynie. Dzięki...

Czytaj więcej

Medale Ministra Edukacji Narodowej dla n…

18-10-2017 Wyświetleń:3253 Aktualności Anetta Socha - avatar Anetta Socha

17 października 2017r. z okazji Dnia Edukacji Narodowej władze państwowe uhonorowały nauczycieli zasłużonych dla polskiej oświaty. W gronie tegorocznych wyróżnionych były nauczycielki z naszej szkoły, panie Hanna Borys i Katarzyna...

Czytaj więcej

Szkoła Podstawowa nr 14 wspiera Fundację…

16-10-2017 Wyświetleń:3385 Aktualności Katarzyna Rynko - avatar Katarzyna Rynko

Szkoła Podstawowa nr 14 ma powód do dumy - akcja pomocy Olivierowi z Madagaskaru ponownie zakończyła się sukcesem! Po raz kolejny, dzięki wsparciu nas wszystkich, udało się uzbierać wymaganą kwotę...

Czytaj więcej

Dzień Edukacji w Szkole Podstawowej nr 1…

14-10-2017 Wyświetleń:3680 Aktualności Magdalena Wróblewska - avatar Magdalena Wróblewska

Czy pasowanie na ucznia ma coś wspólnego z paskiem, a ślubowanie ze ślubem? Taki dylemat do rozstrzygnięcia mieli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 14 w Olsztynie! Szybko jednak przekonali się, że pasowanie na...

Czytaj więcej

Klasa IIa (gimnazjalna) odwiedziła Warsz…

14-10-2017 Wyświetleń:3499 Aktualności Lech Wąsowski - avatar Lech Wąsowski

12 października klasa II a (gimnazjalna) ze Szkoły Podstawowej nr 14 w Olsztynie już o piątej rano spotkała się z wychowawczynią Magdaleną Rzodkiewicz i opiekunem Lechem Wąsowskim na Dworcu Zachodnim...

Czytaj więcej

Kto najsympatyczniejszym chłopakiem SP 1…

02-10-2017 Wyświetleń:3661 Aktualności Karolina Kucka - avatar Karolina Kucka

Z okazji Dnia Chłopaka w naszej szkole odbył się coroczny konkurs na „Najsympatyczniejszego Chłopaka w SP 14".  Dziewczęta z pierwszej oraz siódmej klasy szkoły podstawowej, drugich i trzecich klas gimnazjalnych w...

Czytaj więcej

Klasa I obchodzi DZIEŃ CHŁOPAKA

01-10-2017 Wyświetleń:3762 Aktualności Lech Wąsowski - avatar Lech Wąsowski

30 września w sobotę obchodziliśmy w Polsce DZIEŃ CHŁOPAKA. Tego dnia panie składają życzenia oraz obdarowują prezentami chłopców. Nie zapomniały o tym święcie panie z klasy I a, które wraz...

Czytaj więcej

Szkoła Podstawowa nr 14 wzięła udział w …

30-09-2017 Wyświetleń:3565 Aktualności Lech Wąsowski - avatar Lech Wąsowski

W piątek 29 września klasa VII i drugie klasy gimnazjalne Szkoły Podstawowej nr 14 podobnie jak w latach poprzednich udały się do Kortowa na 15 Dni Nauki i Sztuki. Pierwszym...

Czytaj więcej

Sztafetowe Biegi Przełajowe

26-09-2017 Wyświetleń:867 Sport Katarzyna Dębowska - avatar Katarzyna Dębowska

25 września 20017 na terenach zielonych przy ulicy Głowackiego odbyły się Sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt i chłopców. Naszą szkołę reprezentowały: Julia Rachuba 3c, Paula Popławska 3c, Wiktoria Dziadura 3a, Maria Lewa...

Czytaj więcej

Świetlica w Szkole Podstawowej nr 14

19-09-2017 Wyświetleń:852 SP 14 Renata Preuss - avatar Renata Preuss

W Szkole Podstawowej nr 14 działa świetlica dla najmłodszych uczniów. Pracujący tu nauczyciele dbają o bogatą ofertę zajęć. Dzięki ich rozmaitym umiejętnościom dzieci mogą korzystać z zajęć umuzykalniających i plastycznych...

Czytaj więcej

Dzień integracji klasy VII w Szkole Pods…

17-09-2017 Wyświetleń:3876 Aktualności Magdalena Wróblewska - avatar Magdalena Wróblewska

Szkoła to nie tylko lekcje, odpytywanie i przyswajanie skomplikowanych wzorów, terminów, reguł! 13 września 2017 r. przekonali się o tym uczniowie VII klasy Szkoły Podstawowej nr 14 w Olsztynie przy ul...

Czytaj więcej

Pierwszy dzień pracy w Szkole Podstawowe…

04-09-2017 Wyświetleń:4553 Aktualności Anetta Socha - avatar Anetta Socha

4 września zaczęła pracę Szkoła Podstawowa nr 14. Po kilkunastu latach wznowiła swoją działalność ukochana czternastka.       O 9 rano wszyscy uczniowie klas starszych zebrali się w sali gimnastycznej. Przywitała ich dyrektor...

Czytaj więcej

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego kla…

04-09-2017 Wyświetleń:4538 Aktualności Lech Wąsowski - avatar Lech Wąsowski

Po 18 latach do budynku Gimnazjum nr 5 powróciła Szkoła Podstawowa nr 14, która się tu znajdowała przed poprzednią reformą i ma wielkie tradycje. Po tylu latach ponownie w naszych...

Czytaj więcej

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/18

28-08-2017 Wyświetleń:4803 Aktualności Administrator - avatar Administrator

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/18 ODBĘDZIE SIĘ W PONIEDZIAŁEK 4.09.2017. KLASA I SZKOŁY PODSTAWOWEJ – godzina 10:00 w stołówce szkolnej. KLASA VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ I KLASY II I III GIMNAZJUM - godzina 9:00 na boisku szkolnym...

Czytaj więcej

Szkoła Podstawowa nr 14 czeka na swych u…

23-08-2017 Wyświetleń:5245 Aktualności Anetta Socha - avatar Anetta Socha

4 września rozpoczyna pracę Szkoła Podstawowa nr 14 przy ulicy Konopnickiej 11. Zastąpi ona wygaszane na skutek reformy Gimnazjum nr 5. Na uczniów czeka niecierpliwie grono nauczycieli i pracownicy administracji...

Czytaj więcej

Klasy I i II zakończyły rok szkolny

25-06-2017 Wyświetleń:5962 Aktualności Magdalena Wróblewska - avatar Magdalena Wróblewska

23 czerwca punktualnie o godzinie 9:00 do sali gimnastycznej Gimnazjum nr 5 w Olsztynie tłumnie przybyli uczniowie klas I i II. Nie zabrakło ich rodziców. Na dzień zakończenia roku szkolnego...

Czytaj więcej

Ostatni taki koniec roku szkolnego w Gim…

22-06-2017 Wyświetleń:5857 Aktualności Anatta Socha - avatar Anatta Socha

22 czerwca po południu w Gimnazjum nr 5 zebrali się po raz ostatni uczniowie klas trzecich, a właściwie absolwenci szkoły. W tym dniu odbyła się wielka uroczystość pożegnania ze szkołą.       Spotkanie...

Czytaj więcej

Lista osób wyróżniownych i nagrodzonych …

22-06-2017 Wyświetleń:5556 Aktualności Anatta Socha - avatar Anatta Socha

Uczniowie wzorowi - dyplomy i książkowe upominki Klasa IIIc wych. Małgorzata Osińska Kamila Wołosz               śr. 5,06 wz      rodzice państwo Barbara i Marek Wołosz Iga...

Czytaj więcej

Wycieczka do Warszawy ze Stowarzyszeniem…

22-06-2017 Wyświetleń:5863 Aktualności Alina Bogdańska - avatar Alina Bogdańska

Dnia 20.06.2017r. uczniowie naszej szkoły i zaprzyjaźnionego Gimnazjum nr 11, którzy brali udział 1 czerwca w akcji „Czytamy bajki w MPK” organizowanej przez Stowarzyszenie Bajka, otrzymali nagrodę w postaci wycieczki...

Czytaj więcej

Indywidualne Mistrzostwa Województwa Jun…

22-06-2017 Wyświetleń:1083 Sport Mirosław Kaznowski - avatar Mirosław Kaznowski

W dniach 15 – 18 czerwca odbyły się Indywidualne Mistrzostwa Województwa Juniorów w szachach.                    Bardzo dobre wyniki uzyskali w nich uczniowie Gimnazjum nr 5: - I miejsce – Cezary Hennig –...

Czytaj więcej

Klasa I b odwiedziła Arboretum

14-06-2017 Wyświetleń:6401 Aktualności Hanna Borys - avatar Hanna Borys

W poniedziałek 12 czerwca klasa 1b wraz z opiekunami Hanną Borys i Krzysztofem Bielskim, wybrała się na wycieczkę do Arboretum w Kudypach. Spotkaliśmy się z przewodnikiem, który oprowadził nas po...

Czytaj więcej

Konkursy z Języka Niemieckiego

13-06-2017 Wyświetleń:6511 Aktualności Anna Chorzelewska - avatar Anna Chorzelewska

Jak co roku, czerwiec w szkole jest miesiącem podsumowań. W związku z tym pani Anna Chorzelewska zorganizowała Konkursy z Języka Niemieckiego. Było to sprawdzenie: znajomości języka oraz zdobytej wiedzy o...

Czytaj więcej

Konkurs z Języka Hiszpańskiego

13-06-2017 Wyświetleń:7016 Aktualności Malwina Gorzelańczyk - avatar Malwina Gorzelańczyk

We wtorek 6 maja w naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs z Języka Hiszpańskiego pod nazwą „El español es fácil”, czyli „Język Hiszpański jest łatwy”. Do konkursu zgłosiło się czternastu...

Czytaj więcej

Konkurs matematyczny – „Matematyka jest …

10-06-2017 Wyświetleń:7087 Aktualności Lech Wąsowski - avatar Lech Wąsowski

9 czerwca uczniowie Gimnazjum nr 5 wraz z nauczycielem matematyki Urszulą Pietruszko zostali zaproszeni do VI LO im. Gabriela Narutowicza w Olsztynie. To właśnie tu o godzinie dwunastej odbyło się...

Czytaj więcej

VI Olsztyńskie Mistrzostwa Pierwszej Pom…

07-06-2017 Wyświetleń:6280 Aktualności Katarzyna Potrapeluk - avatar Katarzyna Potrapeluk

Dnia 5 czerwca po raz kolejny w tym roku nasza szklona reprezentacja wzięła udział w zawodach pierwszej pomocy. Tym razem były to „VI Olsztyńskie Mistrzostwa Pierwszej Pomocy” dla szkół podstawowych...

Czytaj więcej

Gimnazjum nr 5 uczestnikiem wernisażu po…

04-06-2017 Wyświetleń:3123 Chór Lech Wąsowski - avatar Lech Wąsowski

2 czerwca już o godzinie 16 reprezentanci Gimnazjum nr 5 zebrali się w Centrum Ekspozycyjnym – Stara Kotłownia w Kortowie. To właśnie tu o godzinie 17:00 miał się odbyć wernisaż...

Czytaj więcej

Reprezentanci Gimnazjum nr 5 aktywnie re…

04-06-2017 Wyświetleń:1162 Wolontariat Anna Chorzelewska - avatar Anna Chorzelewska

04.06.2017 (niedziela) w Parku imienia Janusza Kusocińskiego w Olsztynie odbył się finał ogólnopolskiej akcji charytatywnej „Kilometry Dobra”. Mimo deszczowej aury w dobrych humorach i gotowi do pomocy do parku przybyli...

Czytaj więcej

Gimnazjum nr 5 na warsztatach plastyczno…

02-06-2017 Wyświetleń:2905 Chór Hanna Borys - avatar Hanna Borys

Uczniowie klas I a i I b oraz chór Gimnazjum nr 5 pod opieką Hanny Borys od marca uczestniczyli w warsztatach plastyczno – muzycznych „Eksperymentowanie w sztuce”.          Zajęcia były zorganizowane...

Czytaj więcej

Dzień Dziecka dniem rozgrywek sportowych

01-06-2017 Wyświetleń:1029 Sport Lech Wąsowski - avatar Lech Wąsowski

W Dzień Dziecka w Gimnazjum nr 5 nauczyciele wychowania fizycznego przeprowadzili rozgrywki sportowe dla wszystkich klas. Dziewczęta grały w unihokeja i koszykówkę, a chłopcy w piłkę nożną.                Na czwartej godzinie...

Czytaj więcej

Gimnazjum nr 5 na „Majówce Ludziom Złote…

31-05-2017 Wyświetleń:5428 Aktualności Lech Wąsowski - avatar Lech Wąsowski

31 maja chór Gimnazjum nr 5 pod opieką pani Hanny Borys uczestniczył w majówce przygotowanej dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Kombatant”. Była to ciekawa uroczystość, w której uczestniczyło wiele osób...

Czytaj więcej

Gimnazjum nr 5 – wycieczka do stolicy „W…

31-05-2017 Wyświetleń:4970 Aktualności Karina Kwiecińska - avatar Karina Kwiecińska

Uczniowie Gimnazjum nr 5 po raz kolejny odwiedzili stolicę. Tym razem postawiliśmy na emocje.          Pierwszy punkt wyprawy „Niewidzialna wystawa” to przede wszystkim lekcja pokory i empatii. Zanurzeni w totalną ciemność...

Czytaj więcej

Gimnazjum nr 5 zakończyło „XVII Przegląd…

29-05-2017 Wyświetleń:4808 Aktualności Lech Wąsowski - avatar Lech Wąsowski

W poniedziałek 29 maja o godzinie dziewiątej w Olsztyńskim Teatrze Lalek spotkali się przedstawiciele wszystkich grup teatralnych, które prezentowały się na sali gimnastycznej Gimnazjum nr 5. Od uroczystego powitania zebranych przez...

Czytaj więcej

Promocja książki Marty Klimowicz pt. „Ży…

28-05-2017 Wyświetleń:4452 Aktualności Anetta Socha - avatar Anetta Socha

25 i 26 maja część klas z Gimnazjum nr 5 została zaproszona na promocję książki Marty Klimowicz z klasy IIIa. Marta i jej koleżanki oraz kolega w ramach projektu edukacyjnego...

Czytaj więcej

Gimnazjum nr 5 w Olsztynie organizatorem…

25-05-2017 Wyświetleń:4440 Aktualności Lech Wąsowski - avatar Lech Wąsowski

W czwartek 25 maja sala gimnastyczna Gimnazjum nr 5 w Olsztynie ponownie była sceną teatralną. Tym razem odwiedziły nas gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Nie było już tak gwarno i kolorowo...

Czytaj więcej

PIKNIK RODZINNY Z FINAŁEM OGÓLNOPOLSKIEJ…

24-05-2017 Wyświetleń:1004 Wolontariat Anna Chorzelewska - avatar Anna Chorzelewska

Szanowni uczniowie, rodzice oraz nauczyciele, w imieniu Fundacji "Przyszłość dla Dzieci " serdecznie zapraszamy wszystkich 4 czerwca 2017 r. do Parku im. Janusza Kusocińskiego w Olsztynie na wielki PIKNIK RODZINNY z finałem...

Czytaj więcej

Gimnazjum nr 5 organizatorem „XVII Szkol…

24-05-2017 Wyświetleń:5046 Aktualności Lech Wąsowski - avatar Lech Wąsowski

W środę 24 maja sala gimnastyczna Gimnazjum nr 5 w Olsztynie zamieniła się w scenę teatralną. To w to miejsce zjeżdżały grupy teatralne szkół podstawowych z całego miasta. W szkole...

Czytaj więcej